• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Przedszkole nr 15 "Mali Przyrodnicy" w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.przedszkole15-konin.pl

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole15-konin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)

- brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie

- brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

- brak focusu wokół elementów nawigacyjnych

- filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest : Aneta Zarębska,

adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu - 63 243 40 42

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia              z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż                2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 
Przedszkole nr 15 „Mali Przyrodnicy” w Koninie, ul 11 Listopada 32, 62-510 Konin

1. Budynek przedszkola posiada trzy wejścia. Dwa boczne i jedno główne. Dwa boczne wejścia nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową, ale główne wejście jest do tego dostosowane i nie posiada progów.

Drzwi są szerokie i otwierają się tak, by osoba na wózku bez przeszkód mogła dostać się do budynku.

2. Budynek jest parterowy, jednopoziomowy bez schodów, więc wszystkie klasy wraz z szatniami znajdują się na jednym poziomie. Budynek jest podzielony na dwie części, ale wewnątrz również nie ma żadnych progów zatem osoba na wózku może się swobodnie przemieszczać. Korytarze są szerokie i nie stanowią żadnej przeszkody w poruszaniu się.

3. Placówka nie ma jeszcze zainstalowanych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością słuchową czy wzrokową.

4. Przedszkole Nr 15 nie posiada parkingu przedszkolnego. Jednak poza terenem placówki znajduje się parking osiedlowy, na którym są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W przedszkolu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także pętli indukcyjnych,      a osoba z niepełnosprawnością nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Placówka w ramach możliwości finansowych będzie regularnie wprowadzać dodatkowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Nasze Grupy

Przejdź do grupy Muchomorki

Muchomorki

Przejdź do grupy Biedronki

Biedronki

Przejdź do grupy Motylki

Motylki

Przejdź do grupy Żabki

Żabki

Przejdź do grupy Pszczołki

Pszczółki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook