• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Życzeniem naszym jest, aby wszyscy nasi wychowankowie kończyli edukację przedszkolną szczęśliwi, bogatsi w doświadczenia i gotowi do podjęcia dalszej edukacji na etapie szkoły podstawowej.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej. Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:

 • co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na placu zabaw, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
 • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranych programów wychowania przedszkolnego;
 •  pozostały czas - dwie piąte czasu nauczycielki dowolnie zagospodarowują dzieciom w ramach czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych i innych.

MISJA PRZEDSZKOLA

Stąd nasze przedszkole dąży do:

 • zapewnienia wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
 • diagnozowania i rozwijania umiejętności dzieci,
 • wspomagania dzieci w jego indywidualnym rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także wspomaganie dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami;
 • budowania atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym,
 • motywowania wychowanków do samodzielnego twórczego działania,
 • wdrażania dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość , dobro, piękno, szacunek
 • kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
 • rozwijania umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,
 • wdrażania zdrowego stylu życia,
 • rozwijania sprawności fizycznej,
 • wprowadzania dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,
 • kształtowania poczucia przynależności regionalnej i narodowej,
 • wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka,
 • efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji,
 • promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne , a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa oraz wszechstronny rozwój osobowości.
 • Przedszkole zapewnia opiekę i wspomaga rozwój w bezpiecznym i zdrowym środowisku.
 • Oferta edukacyjna przedszkola inspiruje wychowanków do ciekawości poznawczej oraz zachęcają do samodzielnej aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej i językowej.
 • Wychowankowie cechują się otwartością, kreatywnością, samodzielnością oraz życzliwością do świata i ludzi.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
 • Przedszkole indywidualizuje rozwój wychowanków z uwzględnieniem spontanicznej aktywności dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno-społecznej i fizycznej,
 • Przedszkole promuje indywidualne talenty i uzdolnienia oraz ma dobrą opinię w środowisku.
 • Nauczyciele dążą aby każdy absolwent przedszkola osiągnął sukces szkolny i umiał radzić sobie z porażkami.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie 
  i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole posiada kompetentną, zaangażowaną z nowatorskim podejściem do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Nasze Grupy

Przejdź do grupy Muchomorki

Muchomorki

Przejdź do grupy Biedronki

Biedronki

Przejdź do grupy Motylki

Motylki

Przejdź do grupy Żabki

Żabki

Przejdź do grupy Pszczołki

Pszczółki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook