• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

 

STATUT

 

PRZEDSZKOLA NR 15

 

"MALI PRZYRODNICY”

 

W KONINIE

 

ROZDZIAŁ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.

 

 • Przedszkole Nr 15 w Koninie jest  przedszkolempublicznym, działającym zgodnie z art. 6 Ustawyo systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256 z 2004r, p. 2572 ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, które zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej.
 • 1) Przedszkole Nr 15 ma nazwę  „Mali Przyrodnicy” nadane przez Radę Miasta Konina w dniu6 maja 2006r.;

 2) Siedziba przedszkola znajduje się w  Koninie  przy ul.11 listopada 32.

 2.  Przedszkole używa nazwy w pełnym brzmieniu i  posługuje się pieczątką o treści:

Przedszkole Nr 15

„Mali Przyrodnicy”

Ul.11listopada 32

62 – 510 Konin

NIP 665-294 8923 Regon 301509794

 • 1) Pieczątki przedszkola o powyższej treści może używać do celów wyłącznie służbowych: dyrektor, główny księgowy, specjalista, starszy intendent.
 • Przedszkole jest jednostką samorządu terytorialnego, której organem prowadzącym jest Miasto Konin z siedzibą  Plac Wolności 1 w Koninie.
 • Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 • Przedszkole jest jednostką budżetową, którego działalność finansowana jest przez:
 • 1) gminę m. Konin;
 • 2) rodziców w formie opłat  za świadczenia wykraczające poza podstawę programową;
 • 3) przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami

     o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 • Ilekroć w statucie jest mowa o:
 • 1) przedszkolu, placówce lub jednostce – należy rozumieć Przedszkole Nr 15 w Koninie;
 • 2) dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Przedszkola nr 15 w Koninie;
 • 3) rodzicach – należy rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych;
 • 4) dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola nr 15 w Koninie;

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 

 • 2.
 • Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustaw oraz aktów wykonawczych w szczególności:
 • 1) realizowanie prawa dziecka do wychowania i opieki, odpowiedniego do wiekui osiągniętego  rozwoju;
 • 2) wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny;
 • 3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,
  a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktyczne;
 • 4) umożliwienie pobierania nauki i opieki przez dzieci niepełnosprawne, zgodnie
  z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
 • 5) opieki nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi;
 • 6) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w przedszkolu;
 • 7) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony środowiska;
 • 8) opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć  rewalidacyjnych;
 • 9) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o zasadach  zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw  sprzyjających jego wdrażaniu;
 • 10) kształtowanie u dzieci  postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwuw życiu gospodarczym;
 • 11) zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań iuzdolnień  dzieci  przez   organizowanie zajęć dodatkowych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
 • 12) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy  o   bezpieczeństwie oraz kształtowanie  właściwychpostaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
 • Celem przedszkola jest:
 • 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • 4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • 5) stwarzanie   warunków    sprzyjających   wspólnej   i    zgodnej    zabawie  oraz  nauce   dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • 6) troska o zdrowie i sprawność fizyczną, zachęcenie do uczestnictwa w zabawach i grachsportowych;
 • 7) budowanie  dziecięcej  wiedzy   o  świecie   społecznym,  przyrodniczym i technicznym  oraz rozwijanie  umiejętności  prezentowania swoich przemyśleń w  sposób  zrozumiały  dla innych;
 • 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy taneczne oraz sztuki plastyczne;
 • 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • 10) zapewnienie dzieciom  lepszych   szans   edukacyjnych   poprzez   wspieranie  ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 • 11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,
  a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

3. Zadaniem przedszkola jest:

 • 1) przygotowanie dziecka do nauki w szkole;
 • 2) współdziałanie z rodziną, doradzanie i wspieranie działań  wychowawczych rodziny poprzez:
  • a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej    interwencji specjalistycznej,
  • b) bieżącą informację o postępach dziecka,
  • c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu.

4. Zadania przedszkola wynikające z powyższych   celów  z   uwzględnieniem   wspomagania indywidualnego rozwoju, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka realizuje nauczyciel w ramach określonych w podstawie programowej  następujących obszarów edukacyjnych:

 • 1) fizyczny obszar rozwoju dziecka;
 • 2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
 • 3) społeczny obszar rozwoju dziecka;
 • 4) poznawczy obszar rozwoju dziecka;

5.Językiem obcym nowożytnym obowiązującym w przedszkolu jest język angielski.

6. Przedszkole zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

7. Przedszkole realizuje również inne zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa, a w szczególności organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

 • 1) z niepełnosprawności;
 • 2) z niedostosowania społecznego;
 • 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • 4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • 5) ze szczególnych uzdolnień;
 • 6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • 7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • 8) z choroby przewlekłej;
 • 9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • 10) z niepowodzeń edukacyjnych;
 • 11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny sposobem  spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 • 12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska  edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu  dotyczy:dzieci, ich rodziców  i nauczycieli

 • 1) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej  dzieciom;
 • 2) pomoc psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli udzielana jest przez specjalistów w następujących formach:
 • a) porady,
 • b) konsultacje,
 • c) warsztaty,
 • d) szkolenia,
 • 3) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne;
 • 4) pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje i planuje dyrektor przedszkola. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom  w przedszkolu;
 • 5) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni zwani specjalistami;
 • 6) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • a) rodzicami dzieci,
 • b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • c) placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • d) innymi przedszkolami i placówkami,
 • e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dziecii młodzieży.
 • 7) pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu  jest udzielana z inicjatywy:
 • a) dyrektora,
 • b) rodziców dziecka,
 • c) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
 • d) pielęgniarki środowiskowej,
 • e) poradni,
 • f) pracownika socjalnego,
 • g) asystenta rodziny,
 • h) kuratora sądowego,
 • i) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci,
 • 8) w celu rozpoznania u dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych nauczyciele oraz specjaliści  zatrudnieni  w przedszkolu prowadzą w szczególności:
 • a) obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji,
 • b) w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • 9) dyrektor przedszkola  planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w tym:
 • a) ustala formy udzielania tej pomocy,
 • b) okres ich udzielania,
 • c) wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,
 • d) informuje pisemnie rodziców o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin,
 • e) opracowuje nakażdy rok plan pomocy psychologiczno – pedagogicznej, współpracujez rodzicami dziecka – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami
  i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dziećmi  poradnią lub innymi osobami,
  z inicjatywy których pomoc jest udzielana,
 • 10) pomoc psychologiczno – pedagogiczna  w przedszkolu jest udzielana dzieciom w trakcie
  bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
 • a) zajęć rozwijających uzdolnienia - organizuje się dlauczniów szczególnieuzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8,
 • b) zajęć specjalistycznych:
 • korekcyjno – kompensacyjnych – organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5,
 • logopedycznych - organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, którepowodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4,
 • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,organizuje się dla dzieci przejawiających trudności wfunkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci.

c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

d) porad i konsultacji.

 • 11) nauczyciele specjaliści opracowują indywidualne programy wspomagające  dla dzieci;
 • 12) godzina zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć specjalistycznych trwa 45 minut.
  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lubkrótszym niż 45 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć np. dwa razypo 30 minut;
 • 13) przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocąpsychologiczno – pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniającychprowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę.

9. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,etnicznej, językowej i religijnej:

 • 1) prowadząc zajęcia w języku polskim;
 • 2) wprowadzając wzajęcia treści związane z  historią, geografią  i  kulturą naszego miasta;
 • 3) organizując nauczanie religii dla dzieci, których rodzice  lub  opiekunowie  wyrażają takie
  życzenie w najprostszej formie.

10. Przedszkole prowadzi działalność innowacyjną mającą na celu poszerzenie oraz modyfikację zakresu   realizowanych  w   przedszkolu   celów   i   treści   kształcenia, wychowania  i opieki  oraz poprawę  skuteczności działania  placówki, uwzględniając  potrzeby  środowiska 
w przedszkolu, zgodnie z obowiązującym prawem.

11.Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się watmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięc i dojrzałości szkolnej.

 • 1) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, prowadzi analizę i ocenę gotowości dziecka do nauki w szkole. Nauczyciel sporządza „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”, którą przekazuje rodzicom;
 • 2) prowadzi  i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości
  i potrzeb rozwojowych dziecka;
 • 3) kompensuje istniejące braki edukacyjne i środowiskowe poprzez opracowanie indywidualnychprogramów wspomagania rozwoju dziecka;
 • 4) tworzy sytuacje do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę;
 • 5) dba o prawidłowe żywienie, promuje zdrowy styl życia, podejmuje działania prozdrowotne, zapewnia bezpieczne warunki przebywania dzieci w placówce.

12. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu orazw czasie

zajęć poza przedszkolem, stosuje w   swoich   działaniach  obowiązujące  przepisy bhp i ppoż.zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. W przedszkolu obowiązują następujące  zasady przyprowadzania iodbieraniadzieci
 z przedszkola:

 • 1) dzieci  muszą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez  rodziców(prawnych opiekunów), bądź inne osoby (powyżej 15 roku życia) upoważnione  przez rodziców;
 • 2) rodzice przebywający poza miejscem zamieszkania (pobyt zagranicą) za pośrednictwem      notariusza upoważniają osobę do sprawowania opieki nad ich dzieckiem w czasie ich      nieobecności;
 • 3) osoba upoważniona może odebrać dziecko wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców, które zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer jej dowodu osobistego, legitymacji szkolnej, datę dnia, w którym dziecko ma być odebrane, podpis upoważniającego rodzica;                                                                   

4) dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazanie dokumentu tożsamości;

5)  rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w czasie  przyprowadzania i po  odebraniu dziecka z przedszkola przez upoważnioną przeznich osobę;

 • 6) dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 do 8.30 lub w każdyminnym czasie pracy placówki z uwzględnieniem pkt 7;
 • 7) ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej, osobiście bądź telefonicznie do godz. 9.00;
 • 8) odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 17.00.

14.  W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godz.17.00 nauczyciel:

 • 1) powiadamia telefonicznie rodziców o zaistniałej sytuacji;
 • 2) w przypadku  braku  kontaktu  z  rodzicami, dzwoni  do  osób   upoważnionych  do  odbieraniadziecka z przedszkola, wpisanych w upoważnieniu do odbioru dziecka;
 • 3) sprawuje opiekę nad dzieckiem do chwili odebrania;
 • 4) w przypadku nie zgłoszenia się powiadomionych osób informuje o zdarzeniu policję.

15. Do przedszkola rodzic przyprowadza dziecko zdrowe:

 • 1) w odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałegopodawania mu leków w przedszkolu, rodzice dziecka (przed przyjęciem do placówki)
  zobowiązani są do przedłożenia informacji na jaką chorobę dziecko choruje oraz jakie leki nazlecenie lekarza dziecko zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania);
 • 2) rodzic ma obowiązek dostarczenia dyrektorowi przedszkola zlecenia lekarskiego orazpisemnego upoważnienia do podawania dziecku leków lub wykonania innych czynności
  (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę);
 • 3) rodzic ma obowiązek w obecności dyrektora poinstruować i/lub zademonstrować w tym zakresie nauczyciela,  pod opieką którego znajdować się będzie dziecko przewlekle chore;
 • 4) nauczyciel przejmujący opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym wyraża zgodę
  w upoważnieniu na piśmie między rodzicem, a nauczycielem, na podawanie leków  i wykonywanie w stosunku do dziecka innych czynności nazwanych konkretnie   w upoważnieniu;
 • 5) delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką naddzieckiem przewlekle chorym i zobowiązanie nauczyciela do sprawowania opieki nad nim maformę pisemną i szczegółowo opisane jest we wskazanej w pkt 4 upoważnieniu;
 • 6) poza przypadkiem podawania leków dzieciom przewlekle chorym, nauczyciele nie podają    leków w innych sytuacjach, np. leków przeciwbólowych, syropów, witamin, antybiotyków.

16. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje o jego stanie rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

17.  W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie z równoczesnym informowaniem rodziców.

18. Rodzice zobowiązani są   do    przyprowadzania   i    odbierania   dzieci   zgodnie z godzinami zadeklarowanymi w deklaracji.

19. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje rodzinne dotyczące zakazu odbioru dziecka z przedszkola przez jednego z rodziców.

20. Sytuacje i sprawy rodzinne o których mowa w ust.18 powinny być uregulowane sądownie,a dokument sądowy określający dni i godziny kontaktów rodzica z dzieckiem powinien zostać dostarczony do wychowawcy grupy.

 

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

 • 3.

Statut określa szczegółowe kompetencje organów przedszkola, którymi są: dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, rada rodziców.

1. Dyrektor przedszkola wykonujezadania określone wUstawie Karty Nauczyciela, Ustawie
o systemie oświaty oraz inne określone w odrębnych przepisach między innymi:

 • 1) planuje, organizuje i kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
 • 2) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;
 • 3) sprawuje nadzór pedagogiczny i realizuje wynikające tej roli zadania;
 • 4) dokonuje oceny pracy nauczycieli i ich dorobek zawodowy w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego;
 • 5) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do rozwijania samodzielnej pracy wychowanków;
 • 6) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • 7) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych;
 • 8) realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;
 • 9) ma prawo do wstrzymywania uchwał rady pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym;
 • 10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
 • 11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • 12) może, w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy  wychowanków, w przypadkach określonych w  §16 ust. 14 niniejszego statutu;
 • 13) jest kierownikiem zakładu pracydla  zatrudnionychw przedszkolu nauczycieli  i pracowników nie będących nauczycielami;
 • 14) nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innym pracownikami przedszkola oraz wykonuje czynności wynikające ze stosunkupracy;
 • 15) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom przedszkola;
 • 16) występuje z wnioskami  o odznaczenia i nagrody dla pracowników;
 • 17) współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców;.
 • 18) wydaje decyzję administracyjną dotyczącą awansu na stopień nauczyciela kontraktowego;.
 • 19) dokonuje oceny pracy pracowników samorządowych;
 • 20) w wykonywaniu swoich zadań, dyrektor przedszkola współdziała z radąpedagogiczną, radą  rodziców, a w szczególności:
 • a) zapewnia bieżący przypływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
 • b) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjnezainteresowanych organów przedszkola.
 • 21) na   wniosek   rodziców  dyrektor  przedszkola, do którego dziecko zostało   przyjęte  możezezwolić, w   drodze   decyzji, na  spełnianie przez dziecko w wieku 6 lat obowiązku rocznegoPrzygotowaniaprzedszkolnego poza przedszkolem,w oddziale przedszkolnymzorganizowanym  w  szkolepodstawowej lub w innej  formie wychowania  przedszkolnego;
 • 22) dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za  wydawanie przez przedszkole  dokumentów  zgodnych  z posiadaną dokumentacją;
 • 23) dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształceniaspecjalnego dziecka.

2.   Rada pedagogiczna:

 • 1) rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola;
 • 2) w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu;
 • 3) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
 • 4) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminiei porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady;
 • 5) rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu;
 • 6) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
  • a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego  zmian,
  • b) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
  • c) podejmowanie uchwał w sprawieinnowacji,eksperymentów pedagogicznych
   w przedszkolu,
  • d) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
  • e) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
  • f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,
  • g) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • h) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 • 7) Rada pedagogiczna opiniuje:
 • a) projekt planu finansowego przedszkola,
 • b) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
 • c) organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,
 • d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,
 • e) na   wniosek   dyrektora  przedszkola  rada  pedagogiczna   opiniuje   zaproponowanyprzez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, który dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do  użytku w przedszkolu.
 • 8) rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniachprzed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu  roku  szkolnego;
 • 9) zebrania mogą być  zwoływane na   wniosek   organu   sprawującego  nadzór pedagogiczny,    z  inicjatywy  przewodniczącego  rady  przedszkola, organu  prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;
 • 10) w zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział z głosem  doradczym osoby  zapraszane  przez  jej  przewodniczącego   za   zgodą  lub na  wniosek  rady pedagogicznejprzedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
 • 11) uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków;
 • 12) zebrania rady pedagogicznej są protokołowane;
 • 13) osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
 • 14) rada  pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół   do  rozstrzygania ewentualnych   spraw     spornych    i    uzgadniania stanowisko  co  do podjęcia  decyzji;
 • 15) dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny;
 • 16) zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa
  w pkt 5.

3.  Rada rodziców

 • 1) rada rodziców, reprezentuje ogół rodziców wychowanków przedszkola;
 • 2) w skład  rady  rodziców   wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału, w wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;
 • 3) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
 • 4) rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę  i   tryb   pracy   rady, szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych
  i rady rodziców;
 • 5) rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola,organu prowadzącego przedszkole oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
 • 6) do kompetencji rady rodzicównależy :
  • a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczego Przedszkola oraz Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska,
  • b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
  • c) opiniowanie projektu planu finansowego,
  • d) przedstawienie swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela
   za okres stażu.
 • 7) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców możegromadzić

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

4.Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, którenie mogą być

sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

5.Koordynatoremwspółdziałaniaposzczególnychorganówjestdyrektorprzedszkola,który zapewniakażdemu   z   organów    możliwość swobodnegodziałania   i    podejmowania decyzji   w   ramach swoich kompetencji,przepływ informacji pomiędzy dyrektorem przedszkola, nauczycielami
a rodzicami odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń.

6.Wszelkie spory  między  organami  przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki uwzględniają zakresykompetencji tych organów. W przypadku sporu między organami przedszkola, w których stroną jest dyrektor placówki podejmuje się następujące działania. Dyrektor powołuje zespół mediacyjny, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym
że dyrektora reprezentuje wyznaczony przedstawiciel.

7. Dyrektor lub zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne w celu zażegnania sporu.

8. Decyzje dyrektora lub zespołu mediacyjnego są ostateczne, jednakże każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego lub nadzorującego, właściwego do przedmiotu sporu.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 • 4.

 

1.  Czas pracy przedszkola dostosowany jest do istotnych potrzeb w zakresie opieki  i wychowania,wyrażonych przez rodziców w kartach zgłoszeń, po akceptacji przez organ prowadzący.

2.  Liczba miejsc w przedszkolu 100.

 • 5.

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.  Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.

3.  Dopuszcza się tworzenie oddziałów  mieszanych.

4.  W   okresach   niskiej    frekwencji   dzieci   dopuszcza   się   łączenie  poszczególnych  oddziałów

     z   uwzględnieniem  ust.2, nauczyciele  mogą   korzystać   z   urlopu   wypoczynkowego.

5.  Do  realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • 1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;
 • 2) salę zajęć ruchowych;
 • 3) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
 • 4) kuchnię z zapleczem;
 • 5) pralnię;
 • 6) szatnię dla dzieci i personelu;
 • 7) gabinet specjalistów;
 • 8) ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia dostosowane  do wieku dzieci.
 • 6.

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o postawę programową programy wychowania przedszkolnego  oraz programy własne dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli,  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 2.  Dopuszczone  do  użytku  programy  wychowania  przedszkolnego  stanowią  zestaw   programów

wychowania przedszkolnego.

3. Nauczyciele mogą stosować w pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej wybrane elementy programów własnych placówki, opracowanych dla potrzebrealizacji zadań wynikających z misji i wizji przedszkola.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5.Na   wniosek  rodziców (prawnych opiekunów)  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
w przedszkolu mogąbyć prowadzone zajęcia dodatkowe.

6.  Dyrektor przedszkola informuje rodziców o zajęciach dodatkowych:

 • 1) na pierwszym zebraniu ogólnym z  rodzicami w miesiącu wrześniu;
 • 2) podaje informacje na tablicy ogłoszeń dla rodziców;
 • 3) podaje informacjena stronie internetowej przedszkola.

7. W przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe w ramach dostępnych środków finansowych, którymi objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.

8. Dyrektor przedszkola, aby zorganizować prowadzenie zajęć tzw. dodatkowych może:

 • 1) powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie
  z ich kompetencjami;
 • 2) zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć;
 • 3) podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć (nie zwalnia to dyrektoraprzedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i opieki nad nimi).

9. Czas trwaniazajęć prowadzonychdodatkowo powinien być dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosić:

 • 1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – 15 do 20 minut;
 • 2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – 30 minut.

10. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się  przebieg   pracy   dydaktyczno – wychowawczej  i   opiekuńczej   z   dziećmi  w  danym roku szkolnym.

11. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się:

 • 1) w porządku alfabetycznym  nazwiska i imiona dzieci;
 • 2) daty i miejsce ich urodzenia;
 • 3) nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresuzamieszkania dziecka;
 • 4) numery telefonów rodziców oraz adresy poczty elektronicznej, jeżeli je posiadają;
 • 5) tematy przeprowadzonych zajęć, godziny przyprowadzania i odbierania dziecka
  z przedszkola,obecność dziecka na zajęciach w danym dniu;

6) przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 • Przedszkole prowadzi dzienniki innych zajęć, np.  specjalistycznych i dodatkowych, które nie są wpisane do dziennika zajęć przedszkola. Do dziennika zajęć specjalistycznych i dodatkowych wpisuje się:
 • 1) nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym;
 • 2) indywidualny program pracy z dzieckiem lub program pracy grupy;
 • 3) tematy przeprowadzonych zajęć;
 • 4) ocenę postępów  i wnioski dotyczące dalszej pracy;
 • 5) obecność dzieci na zajęciach;
 • 6) adresy poczty elektronicznej rodziców jeżeli je posiadają i numery ich telefonów;
 • 7) przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

13. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno– pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających  prowadzonych przez pedagoga, psychologa, logopedę.

14. W przedszkolu organizuje się w ramach planu zajęć przedszkolnychnaukę religii na życzenie
rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających  do przedszkola. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może zostać zmienione.

 

 • 7.

 

Przedszkole jest placówką wielooddziałową.

 

 • 8.

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania  i  opieki   w   danym  roku szkolnym  określa

  arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do końca maja. Arkusz
organizacjiprzedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną, związki zawodowe zatwierdza
organ prowadzącyprzedszkole.

2.  W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 • 1) czas pracy poszczególnych oddziałów;
 • 2) liczbę pracowników;
 • 3) liczbę dzieci;
 • 4) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący.

3.   Do arkusza organizacji pracy wnosi się aneksy na okoliczność:

 • 1) zmian kadrowych;
 • 2) zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie liczby  godzin;
 • 3) zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie liczby godzin ponadwymiarowych.

4. Aneks wnosi dyrektor placówki, po zaopiniowaniu przez radępedagogiczną,związki zawodowe
dozatwierdzenia przez organ prowadzący.

 

 

 • 9.

1.  Organizacje pracy przedszkola określa ramowy  rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowerealizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa  dyrektor  na  wniosek rady     pedagogicznej z uwzględnieniemzasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców(prawnychopiekunów).

2. Na podstawie ramowegorozkładu dnia nauczyciele opracowują szczegółowy  rozkład   dnia

     w  poszczególnych oddziałach z uwzględnieniem potrzeb  i zainteresowań dzieci.

3.  Realizacja treści zawartych w podstawie programowej odbywa się przez cały dzień pobytu dziecka
     w przedszkolu.

4.Przedszkole wuzgodnieniuz  rodzicami może organizować dla wychowankówróżnorodneformy
krajoznawstwa i turystyki.Organizacjęi program wycieczek oraz imprez dostosowuje się
do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola regulują odrębne regulaminy i procedury.Wprowadzone i zatwierdzone przez dyrektora i radę pedagogiczną.

 

 

 • 10.

 

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2.Przedszkole pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego i możliwościorganizacyjnych. Godziny te  mogą  ulec zmianie przy zachowaniu zasady, że przedszkole mawspomagać rodziców   w opiece i wychowaniu dziecka. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka,nie można  bezzasadnie wydłużać  jego pobytu poza domem rodzinnym. Godziny pracyprzedszkola ustalone są w arkuszu organizacyjnym na każdy rok szkolny, dzienny czas pracy

przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców,
na podstawie informacji, uzyskanych z „Wniosków o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Koninie” oraz z „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”. 

3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący i podawane
dowiadomości rodziców na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

4.Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują bezpośrednio dyrektorzy przedszkoli dyżurnych  - do dnia 31 maja danego roku (dotyczy to również dzieci uczęszczających
do przedszkola, którew danym terminie pełni dyżur wakacyjny).

5. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym jest
podpisanie przez rodziców /opiekunów prawnych deklaracji w sprawie korzystania z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu , do dnia 20 czerwca danego roku; dopuszcza sięmożliwośćdokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach
w miarę posiadania wolnych miejsc, w takim przypadku podpisanie deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu  w okresie wakacyjnym, winno być sporządzonenajpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu; deklaracja  może zostać zawartana cały okres dyżuru przedszkola, bądź na dowolna liczbę dni.

6. Wysokość opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym

wymiar zajęć określonych w ust. 3 wynosi 1 zł za każdą pełną godzinę zajęć.

7. Miesięczna wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalona jest jako

iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 6, liczby godzin pobytu dzieckaw przedszkolu

ponad czasokreślony w ust. 5 wskazanej przez rodziców oraz liczby dni pobytudziecka

w przedszkolu.

 • 1) Obniża się opłatę, o której mowa w ust.7 o 50%:
 • a) za drugie dziecko z jednej rodziny uczęszczające do przedszkola,
 • b) dzieciom 3, 4 i 5 – letnim objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  w Koninie.
 • 2) Całkowicie zwalnia się z opłaty, o której mowa w ust.6:
 • a) trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola,
 • b) dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • c) dzieci objęte formami rodzinnej pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),
 • d) dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego lub instytucjonalnego.
 • 3) Godziny pobytu dziecka w przedszkolu, ilość posiłków, obowiązki rodzica i oświadczenia określa deklaracja w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego, którą rodzic składa w przedszkolu  w wyznaczonym przez dyrektora terminie;
 • 4) Wysokość dziennej stawki za wyżywienie dzieci w przedszkolu ustala dyrektor
  w porozumieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem obowiązujących norm              żywieniowych, zgodnych z odrębnymi przepisami:
 • a) o wysokości dziennej stawki żywieniowej rodzice są informowani zarządzeniem dyrektora przedszkola, które jest upublicznione na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.
 • 5) Dzieci w przedszkolu mogę korzystać z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek),

w zależności od ilości godzin pobytu w placówce;

 • 6) koszt posiłków wynosi:
 • a) śniadanie – ok. 30% dziennej stawki żywieniowej,
 • b) obiad - ok. 50% dziennej stawki żywieniowej,
 • c) podwieczorek - ok. 20% stawki żywieniowej.
 • 7) Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu pokrywają rodzice z góry w terminie podanym co miesiąc przez przedszkole w formie ogłoszenia pisemnego, nie później jednak niż do 15-go każdego miesiąca;
 • 8) Za zwłokę we wnoszeniu opłat przedszkole nalicza ustawowe odsetki zgodnie z art.481 Kc.;
 • 9) Ostateczne rozliczenie opłat o których mowa w ust. 6 i ust.8 pkt 6 będzie dokonywane

w terminie  do 25-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni z uwzględnieniem:

 • a) odpisu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień,
 • b) odpisu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w stosunku do zadeklarowanej liczby

godzin pobytu dziecka, przekraczających czasprzeznaczony na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę.

 • Zmiana zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu,  liczby posiłków oraz statusu

dziecka jestmożliwa od pierwszegodnia następnego miesiąca i wymaga złożenia w  przedszkolu
nowej deklaracji.

 • Rodzic występuje na piśmie do dyrektora o zwrot kosztów za wyżywienie (za dni nieobecnościdziecka) w razie rezygnacji z miejsca w przedszkolu.
 • Dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstwnieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice.

ROZDZIAŁ 5

NAUCZYCIELE  I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 • 11.

1. W przedszkolu zatrudnieni są: dyrektor,  nauczyciele, którzy obowiązani są:

 • 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi

funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane

z zapewnieniembezpieczeństwa dzieciom wczasie zajęć organizowanych przez
przedszkole;

 • 2) wspierać każde dziecko w jego rozwoju;
 • 3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • 4) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny i szacunku dla każdego człowieka;
 • 5) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą

demokracji, pokoju i przyjaźni  miedzy ludźmi różnych narodów.

2. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności  dyscyplinarnejza uchybienia godności    zawodu

nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w ust.1.

 3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczązgodnie

z obowiązującą  podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektoraprogramami, odpowiada

 za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 

4.Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 • 1) obserwacji rozwoju dziecka: sprawności ruchowej, manualnej, językowej, sfery  poznawczej, emocjonalnej, społecznej;
 • 2) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • 3) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 • 4) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
 • 5) rozwijaniu wrażliwości moralnej;
 • 6) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawiskzachodzących

w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

 • 7) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • 8) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • 9) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania

i zachowań prozdrowotnych.

5.  Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 • 1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programem wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
 • 2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • 3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 • 4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
  w klasie I szkoły podstawowej;
 • 5) stosowanie aktywnych,  twórczych i nowoczesnych metod nauczania  i wychowania;
 • 6) odpowiedzialność za zdrowie i życie oraz bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu

w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.;

 • 7) współpraca ze specjalistami świadczącymi  pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • 8) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach   doskonalenia zawodowego;
 • 9) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska  o estetykę

pomieszczeń;

 • 10) zapobieganie i eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 • 11) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do  znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania   przedszkolnego realizowanego

w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania
i rozwoju;

 • 12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej

zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • 13) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień  i uchwał;
 • 14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym

i opiekuńczym;

 • 15) realizowanie  zaleceń oraz wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

6. Nauczyciel    otacza     indywidualną    opieką    każdego    ze    swoich   wychowanków i utrzymuje

kontakt z jego rodzicami w celu:    

 • 1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
 • 2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
 • 3) włączenia ich w działalność przedszkola.

7. Nauczyciel    ma   prawo    korzystać    w    swojej    pracy    z   pomocy merytorycznej

 i  metodycznej    ze    strony   dyrektora, rady pedagogicznej,    wyspecjalizowanych   placówek

 i  instytucji   naukowo – oświatowych.

8. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela zawartym jest w zakresie

obowiązków nauczyciela.

9. Zakres zadań i obowiązków nauczycieli i innych pracowników związanych z bezpieczeństwem dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole określają następujące dokumenty, stanowiące załącznik do zarządzeń dyrektora:

 • 1) zakres zadań i obowiązków nauczycieli;
 • 2) regulamin  placu zabaw przedszkola;
 • 3) procedury dotyczące bezpieczeństwa  dzieci podczas ich pobytu w Przedszkolu Nr 15;
 • 4) instrukcja podstawowa  bezpieczeństwa pracy w przedszkolu;
 • 5) regulamin spacerów i wycieczek.

10. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony

 przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 2.06.

     1997r – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami).

11. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom ustala się następujące zasadypostępowania
na poszczególnych stanowiskach pracy w przedszkolu :

 • 1) dyrektor zobowiązany jest : zapewnić warunki bezpieczeństwa wychowanków i higieny pracy pracowników poprzez planowanie czynności do pełnej realizacji ustalonych zasad bhp (zapoznawać pracowników z  zarządzeniami, instrukcjami i wytycznymi prawa
  w sprawach bhp w przedszkolu); ustalać przepisy wewnętrzne niezbędne do utrzymania wymaganego stanu bhp w placówce; nadzorować działalność wszystkich pracowników
  w zakresie stosowania zasad bhp ; po przerwie w działalności przedszkola trwającej co najmniej 2 tygodnie  dokonać  kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych
  i higienicznych warunków korzystania z obiektu przedszkola (z ustaleń kontroli sporządzić  protokół,  który należy przekazać organowi prowadzącemu;
 • 2) nauczyciel zobowiązany jest: zapewnić prawidłowe bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków poprzez każdorazowe sprawdzenie przed wykorzystaniem sprzętu, zabawek i urządzeń terenowych, poprzez prowadzenie systematycznej pracy w kierunku zaznajamiania,  opanowania  i przestrzegania przez dzieci przepisów ruchu drogowego, zasad bhp podczas zabaw  i zajęć;
 • 3) nauczyciel przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, 

a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. O każdym wypadku nauczyciel zawiadamia niezwłocznie dyrektora przedszkola, który powiadamia (lub upoważniona przez niego osoba) rodziców wychowanka. Dalsze postępowanie w razie wypadku osób pozostających pod opieką przedszkola określają odrębne przepisy;

 • 4) starszy intendent zobowiązany jest do prowadzenia spraw związanych z wyżywieniem dzieci zgodnie z przepisami odrębnymi i obowiązującym w przedszkolu systemem HACCP;
 • 5) kucharz zobowiązany jest do prowadzenia spraw związanych z wyżywieniem dzieci zgodnie z przepisami odrębnymi i obowiązującym w przedszkolu systemem HACCP i GMP;
 • 6) woźna zobowiązana jest do współdziałania z nauczycielem podczas zajęć dydaktycznych, uczestniczenia w wyjściach, spacerach i wycieczkach  oraz do udzielania pomocy dzieciom kiedy jej potrzebują ( np. podczas czynności samoobsługowych);
 • 7) konserwator zobowiązany jest  do dokonywania bieżących napraw urządzeń, sprzętów, zabawek przedszkolnych;
 • 8) dozorca zobowiązany jest do systematycznego wykonywania prac związanych
  z zachowaniem porządku i czystości na terenie przedszkola.

12. Do zakresu zadańpracowników administracyjno – obsługowych placówki, ustalonych przez

 dyrektora przedszkola  w szczegółowych zakresachobowiązków tych pracowników należy między

 innymi :

 • 1) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej;
 • 2) utrzymanie obiektu przedszkola i jego otoczenia w ładzie i czystości;
 • 3) prawidłowe żywienie dzieci zgodnie z ich zapotrzebowaniem fizjologicznym;
 • 4) wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych  w stosunku do dzieci;
 • 5) współdziałanie z nauczycielem podczas przygotowania i zakończenia zajęć dydaktycznych;
 • 6) uczestniczenie w wyjściach i spacerach z dziećmi;
 • 7) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;
 • 8) używanie czystej odzieży i obuwia roboczego, podczas wykonywania codziennych obowiązków;
 • 9) zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń niesprawności, które mogą stworzyć zagrożenie zdrowia i życia: dzieci, pracowników innych osób lub przynieść dalsze szkody
  w mieniu przedszkola;
 • 10) używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi;
 • 11) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających zpotrzeb przedszkola.

13. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie  opieki i wychowania

 dzieci.

14. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

15. Zakresy obowiązków znajdują się w teczkach akt osobowych pracowników.

16. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 • 12.

 

 W przypadku nieobecności dyrektora w przedszkolu  zastępuje  go  inny  nauczyciel  placówki

wyznaczony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

 • 13.

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne  oddziały opiece:

 • 1) jednego nauczyciela w przypadku 5 – godzinnego czasu pracy oddziału;
 • 2) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy;
 • 3) dwóch lub trzech nauczycieli w oddziałach o specyficznym charakterze  np. integracyjnym lub w oddziale, w którym wypracowuje godziny dyrektor.

2. Liczbę nauczycieli,  nauczycieli specjalistów w poszczególnych oddziałach w każdym  roku

szkolnym zatwierdza organ   prowadzący na wniosek dyrektora.

3.  W miarę możliwości organizacyjnych  oraz  dla  zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej  i   jej
skuteczności,  nauczyciele   prowadzą  swój  oddział   przezwszystkie latapobytu dziecka

w przedszkolu. 

 

 • 14.

 

1. W przedszkolu  za   zgodąorganu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczycieli

posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne  oraz   specjalistów prowadzących  terapię

  logopedyczną,  terapię  pedagogiczną  zgodnie  z   przepisami   obowiązującymi  w  tym   zakresie.

2. Do zadań tych nauczycieli w szczególności należy:  wspomaganie   indywidualnego   rozwoju

    dzieci, udzielanie  pomocy  nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy

z  dziećmi i oraz prowadzenia i organizowania różnego rodzaju   form pomocy psychologicznej

    i pedagogicznej dla rodziców.

3.  Do zadań psychologa należy:

 • 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym  diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka;
 • 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia,  określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • 3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-  pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
 • 4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom  zachowania oraz inicjowanie różnych  form   pomocy    wychowawczej   w   środowisku  przedszkolnym
  i poza przedszkolnym dziecka;
 • 5) wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach;
 • 6) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • 7) psycholog w przedszkolu otacza opieką wszystkie uczęszczające dzieci, ze  szczególnym uwzględnieniem dzieci w grupach integracyjnych oraz dzieci sześcioletnich.

4. Do zadań logopedy należy:

 • 1) przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
 • 2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;
 • 3) prowadzenie terapii logopedycznej i indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;
 • 4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniui pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymizajęcia korekcyjno –
  kompensacyjne;
 • 5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
 • 6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;
 • 7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych przedszkola.

5. Do zadań pedagoga należy:

 • 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
 • 2) określanie form i sposobów udzielania dzieciom, w tym dzieciom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • 3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
 • 4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego przedszkola z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • 5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających  z programu wychowawczego przedszkola;
 • 6) działanie na rzecz  zorganizowania  opieki  i  pomocy materialnej dzieciom znajdującym się
  w trudnej sytuacji życiowej.

 

 • 15.

 

1. Nauczyciele w przedszkolu mają obowiązek:

 • 1) właściwie zaplanować  zajęcia dziecka zgodnie z nową podstawą programowa, troska
  o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci;
 • 2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowanie tych obserwacji, poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, opracowanie działań wspomagających;
 • 3) Przeprowadzić diagnozę gotowości  dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;
 • 4) opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców;
 • 5) gromadzenie informacji, które mogą pomóc:
  • a) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,
  • b) nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania
   i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym  rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,
  • c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębienia diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • 6) zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,  pomoc już na

etapie przedszkola w korygowaniu i eliminowaniu zaburzeń mowy, włączenie rodziców tych

dzieci w proces korygowania rozwoju mowy;

 • 7) prowadzenie   edukacji   zdrowotnej   wśród   dzieci, rodziców  i  nauczycieli,  kształtowanieświadomości  zdrowotnej   dzieci oraz   nawyków  dbania  o własne zdrowie w codziennych    sytuacjach w przedszkolu i w domu;

8) w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:

 • a) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych  i kształcącychrealizowanych w przedszkolu: zapoznanie z podstawą   programową wychowaniaprzedszkolnego i włączenie ich do kształtowania u dzieckazalecanych tam wiadomościi umiejętności,
 • b) informują rodziców  o  sukcesach  i  kłopotach  ich  dzieci , a także włączanie  ich  
  do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci  i  łagodzenia   trudności, na jakie natrafiają,zachęcają  rodziców    do   współdecydowania   w  sprawach przedszkola,  wspólne
  organizowanie i udział  w imprezach, uroczystościach, wycieczkach i innychwydarzeniach, w których biorą udział dzieci.            

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego

     oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

3.  W przedszkolu mogą być stosowane następujące formy  współdziałania i wymiany informacji

z rodzicami:

 • 1) spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze           organizowane są w przedszkolu  na zaproszenie   dyrektora,  nauczyciela lub  z inicjatywy

rodziców (dyżury pedagogiczne);

2) organizowanie zebrań ogólnych z rodzicami – 1 raz w roku– miesiąc wrzesień;

3)organizowanie zebrań grupowych;

 • 4) prowadzenie  zajęć otwartych;
 • 5) organizowanie warsztatów, prelekcji;
 • 6) organizowanie grupowych i przedszkolnych spotkań, imprez, uroczystości, festyny;
 • 7) wspieranie rodziców poprzez zamieszczanie artykułów na stronie internetowej przedszkola;
 • 8) zamieszczanie ogłoszeń na tablicy informacyjnej dla rodziców.

4. Szczegółowe zasady kontaktów z rodzicami w zakresie diagnozy gotowości szkolnej dzieci reguluje

 "Procedura kontaktów" wprowadzona zarządzeniem dyrektora.

5. Rodzice mają prawo do znajomości zadań wynikających z programu wychowania
w przedszkolu i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania
 i rozwoju w szczególności do:

 • 1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno –wychowawczej;
 • 2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;
 • 3) uzyskania informacji o staniegotowości szkolnejswojego dziecka, aby mogli je
  w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać;
 • 4) uzyskiwania porad i wskazówekodnauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod   udzielania dziecku pomocy;
 • 5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z  obserwacji pracy przedszkola;
 • 6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
  i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoją  radę rodziców.

6.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • 1) przestrzeganie niniejszego Statutu;
 • 2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców w ramach ich kompetencji;
 • 3) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 • 4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • 5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • 6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne  zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • 7) przyprowadzania do przedszkola dzieci w dobrej kondycji fizycznej (zdrowe);
 • 8) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • 9) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;
 • 10) rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego   rozwoju;
 • 11) włączać  się  w życie przedszkola i społeczności lokalnej;
 • 12) nawiązywać wzajemny kontakt w celu wymiany doświadczeń na temat wychowania dziecka;
 • 13) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ 6

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

 • 16.

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców dyrektorprzedszkola może
 przyjąć dziecko, które  ukończyło 2,5 roku, jeżeli   przedszkoledysponuje wolnymi miejscami.

3. Szczególnie uzasadnionym przypadkiem może być:

 • 1) sytuacja rodzinna dziecka (rodzina patologiczna, gdziewskazaniembędzie                 przebywanie    dziecka   poza    rodziną, jak  największą   liczbę   godzin, śmierć matki,                 porzucenie dziecka  przez matkę);
 • 2) sytuacja prawna dziecka (rodzina zastępcza);
 • 3) sytuacja materialna (np. samotna matka jest zmuszona podjąć pracę);
 • 4) intensywny rozwój dziecka, dojrzałośćemocjonalna i społeczna napoziomie                wyższym niż przewidują normy rozwojowe dla danego wieku.

4. Do przedszkola może uczęszczać dziecko, przyjęte na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, którą wydał dyrektor szkoły do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym kończy 9 lat.

5. Dziecko 6– letnie  obowiązane  jest  odbyć  roczne przygotowanie  przedszkolne w przedszkolu,
    które rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko
    kończy  6 lat.

6.Dziecko 6 - letnie wypełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczając
    systematycznie na zajęcia wychowawczo dydaktyczne:

 • 1) jeżeli absencja dziecka na zajęciach wynosi ponad 50 % bez usprawiedliwienia rodziców, dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora właściwej szkoły;
 • 2) jeśli nieobecność dziecka 6– letniego w przedszkolu trwa powyżej dwóch tygodni,  rodzic ma obowiązek pisemnego usprawiedliwienia tej nieobecności.

7.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
sąobowiązani do:

 • 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
 • 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 • 3) informowania w terminie do  30 września każdego roku, dyrektora   szkoły   podstawowej,
  w obwodzie którym dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.

8.Niespełnienie obowiązkurocznego przygotowania przedszkolnego podlegaegzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Przezniespełnienie obowiązkurocznegoprzygotowania przedszkolnegorozumiesię
nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej  50%.

10. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa   wynikające   z   Konwencji   Praw   Dziecka,

a w szczególności do:

 • 1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczo – dydaktycznegozgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • 2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • 3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • 4) poszanowania jego godności osobistej;
 • 5) poszanowania własności;
 • 6) opieki i ochrony;
 • 7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • 8) akceptacji jego osoby.

11. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest:

 • 1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii;
 • 2) szanowanie odrębności każdego kolegi;
 • 3) przestrzegania zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości  przedszkolnej zawartych w Kodeksie Przedszkolaka oraz w Kontraktach grupowych  dla poszczególnych   oddziałów;
 • 4) szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;
 • 5) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;
 • 6) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
 • 7) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych;
 • 8) przestrzeganie zasad podporządkowania się kolegom pełniącym dyżur;
 • 9) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie wycieczek i spacerów;
 • 10) pomaganie słabszym kolegom;
 • 11) szanowanie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

12. Nabór do przedszkola, dla których organem prowadzącym jest m. Konin odbywa się za pomocą

      systemu elektronicznego:

 • 1) zasady naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Konin określa każdego roku Zarządzenie Prezydenta M. Konina w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin;
 • 2) dzieci nie będące  mieszkańcami  miasta Konina, mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin w miarę wolnych miejsc;
 • 3) w przypadku większej liczby kandydatów do przedszkola spełniających warunek zamieszkania na terenie miasta Konina, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie, objęcie kandydata piecza zastępczą;
 • 4) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę następujące kryteria,                      z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata musi pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych, rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola, rodzeństwo dzieci absolwentów przedszkola, rodzice pracujący zawodowo;
 • 5) spełnienie przez kandydatów kryteriów , o których mowa w ust. 15 i 21, podlega weryfikacji przez dyrektora przedszkola;
 • 6) do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  dołącza się następujące dokumenty (składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu  z dokumentu) :
 • a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
  na niepełnosprawność,
 • b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • c) orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,
 • e) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • f) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą  zgodnie z ustawą
  z 9 czerwca2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • g) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • h) oświadczenie rodzica (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
  zeznań) potwierdzające spełnianie przez kandydata  kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
 • 7) harmonogram prac elektronicznego naboru dzieci jest załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta w sprawie elektronicznego naboru.

13.Dopuszcza się przyjmowanie dzieci w trakcie roku szkolnego, pod warunkiem   posiadania przez

przedszkole  wolnych  miejsc.

 • 1) do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie miasta Konina;
 • 2) dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy przyjmowane będą do przedszkola                               w ramach posiadanych wolnych miejsc.

14. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą  rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu

dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola  w następującychprzypadkach (wyłączając
dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym) :   

 • 1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch  okresów płatniczych po uprzednim wezwaniu do zapłaty;
 • 2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do   przedszkola;
 • 3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
 • 4) nie zgłoszenie dziecka nowoprzyjętego do przedszkola w pierwszych 14 dniach miesiąca września.

15. Do przedszkola przyjmowanesąrównież dzieci niepełnosprawne po przedstawieniu przez
rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnegowydanego przez poradnię

psychologiczno-pedagogiczną.

 • 1) przedszkole zapewnia kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi poprzez:
 • a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • b) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu naindywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,
 • c) zajęcia specjalistyczne,
 • d) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
  orazmożliwości psychofizyczne dzieci w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
 • e) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi.
 • 2) dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołujezespół,który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych
  i specjaliści,prowadzący zajęcia z dzieckiem, zwany dalej „zespołem”;
 • 3) zespół  opracowuje  Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który określa:
 • a) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego orazwymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych orazmożliwości psychofizycznych dziecka w szczególności przez zastosowanie odpowiednichmetod i form pracy z dzieckiem,
 • b) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem
  niepełnosprawnym – działania o charakterze rewalidacyjnym,
 • c) formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno– pedagogicznej oraz wymiar godzin,w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
 • d) działania wspierające rodziców dziecka oraz w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
 • e) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka.

4) zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowaniadziecka oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształceniaspecjalnego, wewspółpracy, w zależności od potrzeb, z poradniąpsychologiczno­­–pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną;

5) program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie
kształceniaspecjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje sięw terminie:

 • a) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna od początku roku

szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego,

 • b) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu,
 • c) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program –
  w przypadku, gdy dziecko kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu.

6) pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału, do której uczęszczadziecko, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem, wyznaczonyprzez dyrektora przedszkola;

7)  spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb;

8) w spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

 • a) na wniosek dyrektora przedszkola – przedstawiciel poradni psychologiczno­­–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 • b) na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

9) zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej ocenypoziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno­ –pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi zgodnie oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno­­‑pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną;

10) rodzice dziecka mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu
i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny;

11) dyrektor przedszkola, zawiadamia rodziców dziecka o terminie każdego spotkania
zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.

16. Ustala się tryb rozstrzygnięcia skargi, w której stroną jest dziecko (dotyczy nieprzestrzegania prawdziecka):

 • 1) rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają skargę w ciągu 3 dni roboczych od zajścia
  do dyrektora, który ją niezwłocznie rozpatruje;
 • 2) jeżeli skarga wniesiona jest ustnie, dyrektor sporządza notatkę w obecności składającego
  skargę, który ją podpisuje;
 • 3) dyrektor rejestruje sprawę;
 • 4) o rozstrzygnięciu skargi  dyrektor powiadamia zainteresowane osoby na piśmie;
 • 5) w przypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi jest niesatysfakcjonujące rodzic/prawny opiekun może złożyćskargę do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem.
 • 17.

1.  W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z organem prowadzącym dyrektorprzedszkola
 może zorganizować indywidualne obowiązkowe roczneprzygotowanie przedszkolne  dla dzieci,
 których stan zdrowia uniemożliwia lubznacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na okres
 określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego.

 • 1) indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dyrektor przedszkola organizuje w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • 2) indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli przedszkola, którym dyrektor przedszkola powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie i miejscu i czasie określonym przez dyrektora przedszkola;
 • 3) zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzi   się    w  miejscu   pobytu   dziecka, w szczególności w domu rodzinnym, w placówce opiekuńczo– wychowawczej;
 • 4) zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  są   dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
 • 5) tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnych, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, realizowanych bezpośrednio z wychowankiem wynosi od 4 do 6 godzin;
 • 6) w indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści nauczania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne w wynikające z planów dydaktyczno-wychowawczych;
 • 7) dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka i warunków organizacyjnych nauczania;
 • 8) w celu pełnego osobowego rozwoju dzieci objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz ich integracją ze środowiskiem rówieśników, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu przedszkola np. w uroczystościach.

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 18.

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej dzieci,
 nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane w drodze  uchwały  rady pedagogicznej.

3.Dla zapewnienia zapoznania się z treścią statutu przez wszystkich zainteresowanychustala się:

 • 1) zapoznanie ze statutem rodziców i pracowników na pierwszym zebraniu organizacyjnym;
 • 2) udostępnienie statutu rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom przez dyrektora przedszkola w siedzibie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organydziałające w przedszkolu  nie  mogą być

sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymiprzepisami.

6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy:

 • 1) podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy,którego projekt przygotowuje dyrektor placówki;
 • 2) plan finansowy zatwierdza Rada Miasta Konina;
 • 3) dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie gospodarowania środkami finansowymi.
 • W przedszkolu funkcjonuje obsługa administracyjno – obsługowa, która podległa dyrektorowiprzedszkola.

8. Każda  nowelizacja statutu skutkuje utworzeniem tekstu jednolitego.

9.  Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

10.Statut Przedszkola Nr 15 uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 01.09.2016 traci
   moc prawną z dniem uchwalenia nowego statutu.

Statut uchwalony Uchwałą nr 15/2017/2018 w dniu 27 listopada 2017 r. przez radę pedagogiczną Przedszkola Nr 15 „Mali Przyrodnicy" w Koninie.

Nasze Grupy

Przejdź do grupy Muchomorki

Muchomorki

Przejdź do grupy Biedronki

Biedronki

Przejdź do grupy Motylki

Motylki

Przejdź do grupy Żabki

Żabki

Przejdź do grupy Pszczołki

Pszczółki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook