• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 15 „MALI PRZYRODNICY”

W KONINIE

 

 

ROZDZIAŁ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.

 

 • Przedszkole Nr 15 w Koninie jest przedszkolem publicznym, działającym zgodnie z art. 6 Ustawy

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256 z 2004r, p. 2572 ze zmianami)
i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, które zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie podstawy programowej.

 • Przedszkole Nr 15 ma nazwę „Mali Przyrodnicy” nadane przez Radę Miasta Konina w dniu

6 maja 2006r.;

 2) Siedziba przedszkola znajduje się w  Koninie  przy ul.11 Listopada 32.

 2.  Przedszkole używa nazwy w pełnym brzmieniu i  posługuje się pieczątką o treści:

Przedszkole Nr 15

„Mali Przyrodnicy”

Ul.11 listopada 32

62 – 510 Konin

NIP 665-294 8923 Regon 301509794

 • Pieczątki przedszkola o powyższej treści może używać do celów wyłącznie służbowych: dyrektor, główny księgowy, specjalista, starszy intendent.
 • Przedszkole jest jednostką samorządu terytorialnego, której organem prowadzącym jest Miasto Konin z siedzibą Plac Wolności 1 w Koninie.
 • Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 • Przedszkole jest jednostką budżetową, którego działalność finansowana jest przez:
 • gminę m. Konin;
 • rodziców w formie opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową;
 • przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami

      o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 • Ilekroć w statucie jest mowa o:
 • przedszkolu, placówce lub jednostce – należy rozumieć Przedszkole Nr 15 w Koninie;
 • dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Przedszkola nr 15 w Koninie;
 • rodzicach – należy rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych;
 • dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola nr 15 w Koninie;

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 

 • 2.
 • Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustaw oraz aktów wykonawczych
  w szczególności:
 • realizowanie prawa dziecka do wychowania i opieki, odpowiedniego do wieku i osiągniętego rozwoju;
 • wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny;
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,
  a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktyczne;
 • umożliwienie pobierania nauki i opieki przez dzieci niepełnosprawne, zgodnie
  z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
 • opieki nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi;
 • utrzymywanie bezpiecznych i    higienicznych    warunków   nauki,   wychowania   i   opieki w przedszkolu;
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony środowiska;
 • opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
 • upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu;
 • kształtowanie u dzieci postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
 • zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci przez   organizowanie zajęć dodatkowych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
 • upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie  właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
 • Celem przedszkola jest:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
  w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach
  z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających   wspólnej   i    zgodnej    zabawie  oraz  nauce   dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie i sprawność fizyczną, zachęcenie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy   o  świecie   społecznym,  przyrodniczym i technicznym  oraz
  rozwijanie  umiejętności  prezentowania swoich przemyśleń w  sposób  zrozumiały  dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy taneczne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
  i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans   edukacyjnych   poprzez   wspieranie  ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
  i umiejętności, które są  ważne w edukacji szkolnej;
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,
  a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

3. Zadaniem przedszkola jest:

 • przygotowanie dziecka do nauki w szkole;
 • współdziałanie z rodziną, doradzanie i wspieranie działań wychowawczych rodziny poprzez:
  • pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  • bieżącą informację o postępach dziecka,
  • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu.

4. Zadania     przedszkola    wynikające   z    powyższych   celów  z   uwzględnieniem   wspomagania

    indywidualnego  rozwoju, dostosowane  do   potrzeb   i   możliwości   rozwojowych dziecka realizuje

    nauczyciel    w    ramach   określonych    w    podstawie    programowej    następujących   obszarów 

    edukacyjnych:

 • fizyczny obszar rozwoju dziecka;
 • emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
 • społeczny obszar rozwoju dziecka;
 • poznawczy obszar rozwoju dziecka;

5. Językiem obcym nowożytnym obowiązującym w przedszkolu jest język angielski.

6. Przedszkole zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.


7. Przedszkole   realizuje   również   inne    zadania     wynikające   z   odrębnych    przepisów prawa,

    a w szczególności  organizowania    pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  która   polega

    na   rozpoznawaniu i   zaspokajaniu   indywidualnych  potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych dziecka

    oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających
w   szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

8. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  w  przedszkolu  dotyczy: dzieci, ich rodziców  i nauczycieli

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom;
 • pomoc psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli udzielana jest przez specjalistów w następujących formach:
 • porady,
 • konsultacje,
 • warsztaty,
 • szkolenia,
 • korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje i planuje dyrektor przedszkola. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu;
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni zwani specjalistami;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami dzieci,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 • dyrektora,
 • rodziców dziecka,
 • nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
 • pielęgniarki środowiskowej,
 • poradni,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego,
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci,
 • w celu rozpoznania u dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w przedszkolu prowadzą w szczególności:
 • obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii
  rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji,
 • w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w tym:
 • ustala formy udzielania tej pomocy,
 • okres ich udzielania,
 • wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,
 • informuje pisemnie rodziców o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin,
 • opracowuje na każdy  rok  plan  pomocy  psychologiczno – pedagogicznej, współpracuje z rodzicami dziecka – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami
  i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dziećmi  poradnią lub innymi osobami,
  z inicjatywy których pomoc jest udzielana,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana dzieciom w trakcie
  bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia - organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8,
 • zajęć specjalistycznych:
 • korekcyjno – kompensacyjnych – organizuje się dla dzieci z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5,
 • logopedycznych - organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4,
 • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci.

c)zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

d) porad i konsultacji.

 • nauczyciele specjaliści opracowują indywidualne programy wspomagające  dla dzieci;
 • godzina zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć specjalistycznych trwa 45 minut.
  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć np. dwa razy po 30 minut;
 • przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę.

9. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
     językowej i religijnej:

 • prowadząc zajęcia w języku polskim;
 • wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i  kulturą naszego miasta;
 • organizując nauczanie religii dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie  wyrażają takie
  życzenie w najprostszej formie.

10. Przedszkole prowadzi działalność innowacyjną mającą na celu poszerzenie oraz modyfikację
 zakresu   realizowanych  w   przedszkolu   celów   i   treści   kształcenia, wychowania
 i opieki  oraz poprawę  skuteczności działania  placówki, uwzględniając  potrzeby  środowiska 
 w   przedszkolu, zgodnie z obowiązującym prawem.

11. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
 i  bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

 • z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, prowadzi analizę i ocenę gotowości dziecka do nauki w szkole. Nauczyciel sporządza „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”, którą przekazuje rodzicom;
 • prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości
  i potrzeb rozwojowych dziecka;
 • kompensuje istniejące braki edukacyjne i środowiskowe poprzez opracowanie indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka;
 • tworzy sytuacje do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę;
 • dba o prawidłowe żywienie, promuje zdrowy styl życia, podejmuje działania prozdrowotne, zapewnia bezpieczne warunki przebywania dzieci w placówce.

12.  Przedszkole  zapewnia dzieciom  bezpieczeństwo  w  czasie  zajęć  w  przedszkolu oraz w czasie  

      zajęć  poza   przedszkolem, stosuje  w   swoich   działaniach  obowiązujące  przepisy bhp i ppoż.  

      zgodnie z odrębnymi przepisami.

13.  W   przedszkolu    obowiązują   następujące    zasady   przyprowadzania   i  odbierania   dzieci
       z  przedszkola:

 • dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (powyżej 15 roku życia) upoważnione  przez rodziców;
 • rodzice przebywający poza miejscem zamieszkania (pobyt za granicą) za pośrednictwem notariusza upoważniają osobę do sprawowania opieki nad ich dzieckiem w czasie ich nieobecności;
 • osoba upoważniona może odebrać dziecko wyłącznie na podstawie pisemnego
  upoważnienia rodziców, które zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer jej dowodu osobistego, legitymacji szkolnej, datę dnia, w którym dziecko ma być odebrane, podpis upoważniającego rodzica;

4) dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazanie dokumentu
 tożsamości;

5)  rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w czasie  przyprowadzania i po  odebraniu dziecka  z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

 • dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 do 8.30 lub w każdym innym czasie pracy placówki z uwzględnieniem pkt 7;
 • ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej, osobiście bądź telefonicznie do godz. 9.00;
 • odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 17.00.

14.  W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godz.17.00 nauczyciel:

 • powiadamia telefonicznie rodziców o zaistniałej sytuacji;
 • w przypadku braku kontaktu  z  rodzicami, dzwoni  do  osób   upoważnionych  do  odbierania dziecka z przedszkola, wpisanych w upoważnieniu do odbioru dziecka;
 • sprawuje opiekę nad dzieckiem do chwili odebrania;
 • w przypadku nie zgłoszenia się powiadomionych osób informuje o zdarzeniu policję.

15. Do przedszkola rodzic przyprowadza dziecko zdrowe:

 • w odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków w przedszkolu, rodzice dziecka (przed przyjęciem do placówki)
  zobowiązani są do przedłożenia informacji na jaką chorobę dziecko choruje oraz jakie leki na zlecenie lekarza dziecko zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania);
 • rodzic ma obowiązek dostarczenia dyrektorowi przedszkola zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia do podawania dziecku leków lub wykonania innych czynności
  (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę);
 • rodzic ma obowiązek w obecności dyrektora poinstruować i / lub zademonstrować w tym zakresie nauczyciela, pod opieką którego znajdować się będzie dziecko przewlekle chore;
 • nauczyciel przejmujący opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym wyraża zgodę
  w upoważnieniu na piśmie między rodzicem, a nauczycielem, na podawanie leków i wykonywanie w stosunku do dziecka innych czynności nazwanych konkretnie w upoważnieniu;
 • delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem przewlekle chorym i zobowiązanie nauczyciela do sprawowania opieki nad nim ma formę pisemną i szczegółowo opisane jest we wskazanej w pkt 4 upoważnieniu;
 • poza przypadkiem podawania leków dzieciom przewlekle chorym, nauczyciele nie podają leków w innych sytuacjach, np. leków przeciwbólowych, syropów, witamin, antybiotyków.

16. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje o jego
      stanie rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

17.  W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie z równoczesnym informowaniem rodziców.

18. Rodzice zobowiązani są   do    przyprowadzania   i    odbierania   dzieci   zgodnie z godzinami
      zadeklarowanymi w deklaracji.

19. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje rodzinne dotyczące zakazu odbioru dziecka
      z przedszkola przez jednego z rodziców.

20. Sytuacje i sprawy rodzinne o których mowa w ust.18 powinny być uregulowane sądownie,
      a dokument sądowy określający dni i godziny kontaktów rodzica z dzieckiem powinien zostać
     dostarczony do wychowawcy grupy.

 

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

 • 3.

Statut określa szczegółowe kompetencje organów przedszkola, którymi są: dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, rada rodziców.

1. Dyrektor   przedszkola   wykonuje  zadania  określone w Ustawie  Karty Nauczyciela, Ustawie
o systemie oświaty oraz inne określone w odrębnych przepisach między innymi:

 • planuje, organizuje i kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
 • odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny i realizuje wynikające tej roli zadania;
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli i ich dorobek zawodowy w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego;
 • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do rozwijania samodzielnej pracy wychowanków;
 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczo - opiekuńczych;
 • realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;
 • ma prawo do wstrzymywania uchwał rady pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także administracyjną, finansową
  i gospodarczą obsługę przedszkola;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • może, w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy wychowanków, w przypadkach określonych w  16 ust. 14 niniejszego statutu;
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla  zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli                             i pracowników nie będących nauczycielami;
 • nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innym pracownikami przedszkola oraz wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy;
 • przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom przedszkola;
 • występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody dla pracowników; 
 • współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców;.
 • wydaje decyzję administracyjną dotyczącą awansu na stopień nauczyciela kontraktowego;.
 • dokonuje oceny pracy pracowników samorządowych;
 • w wykonywaniu swoich zadań, dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną, radą rodziców, a w szczególności:
 • zapewnia bieżący przypływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
 • w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
 • na wniosek rodziców  dyrektor  przedszkola, do którego dziecko zostało   przyjęte  może zezwolić, w   drodze   decyzji, na  spełnianie przez dziecko w wieku 6 lat obowiązku rocznego Przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym  w  szkole podstawowej lub w innej  formie wychowania  przedszkolnego;
 • dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie
  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
  za wydawanie przez przedszkole dokumentów  zgodnych  z posiadaną  dokumentacją;
 • dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

2.   Rada pedagogiczna:

 • rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola;
 • w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu;
 • przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
 • przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady;
 • rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu;
 • do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
  • przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,
  • zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych
   w przedszkolu,
  • uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
  • ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,
  • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 • Rada pedagogiczna opiniuje:
 • projekt planu finansowego przedszkola,
 • wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
 • organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,
 • propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,
 • na wniosek dyrektora  przedszkola  rada  pedagogiczna   opiniuje   zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, który dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do  użytku w przedszkolu.
 • rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego;
 • zebrania mogą być zwoływane na wniosek   organu   sprawującego  nadzór pedagogiczny,    z  inicjatywy  przewodniczącego  rady  przedszkola, organu  prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;
 • w zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby  zapraszane  przez  jej  przewodniczącego za zgodą  lub na  wniosek  rady pedagogicznej przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
 • uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków;
 • zebrania rady pedagogicznej są protokołowane;
 • osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
 • rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do  rozstrzygania ewentualnych   spraw     spornych    i    uzgadniania stanowisko  co  do podjęcia  decyzji;
 • dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny;
 • zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa
  w pkt 5.

3.  Rada rodziców

 • rada rodziców, reprezentuje ogół rodziców wychowanków przedszkola;
 • w skład rady rodziców   wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału, w wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;
 • wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
 • rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i   tryb   pracy   rady, szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych
  i rady rodziców;
 • rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
 • do kompetencji rady rodziców należy :
  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczego Przedszkola oraz Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
  • opiniowanie projektu planu finansowego,
  • przedstawienie swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela
   za okres stażu.
 • w celu wspierania   działalności  statutowej przedszkola, rada  rodziców może gromadzić  

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

4.  Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być  

    sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

5. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia                                     każdemu   z   organów    możliwość swobodnego działania   i    podejmowania decyzji   w   ramach swoich kompetencji, przepływ informacji pomiędzy dyrektorem przedszkola, nauczycielami
a rodzicami odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń.

6.  Wszelkie spory  między  organami  przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki uwzględniają zakresy kompetencji tych organów. W przypadku sporu między organami przedszkola, w których                                                                                                                                                                                stroną jest dyrektor placówki podejmuje się następujące działania. Dyrektor powołuje zespół mediacyjny, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym
że dyrektora reprezentuje wyznaczony przedstawiciel.

7. Dyrektor lub zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne w celu
zażegnania sporu.

8. Decyzje dyrektora lub zespołu mediacyjnego są ostateczne, jednakże każdej ze stron przysługuje
prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego lub nadzorującego, właściwego
do przedmiotu sporu.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 • 4.

 

1.  Czas pracy przedszkola dostosowany jest do istotnych potrzeb w zakresie opieki  i wychowania,

     wyrażonych przez rodziców w kartach zgłoszeń, po akceptacji przez organ prowadzący.

2.  Liczba miejsc w przedszkolu 100.

 • 5.

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.  Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.

3.  Dopuszcza się tworzenie oddziałów  mieszanych.

4.  W   okresach   niskiej    frekwencji   dzieci   dopuszcza   się   łączenie  poszczególnych  oddziałów

     z   uwzględnieniem  ust.2, nauczyciele  mogą   korzystać   z   urlopu   wypoczynkowego.

5.  Do  realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;
 • salę zajęć ruchowych;
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
 • kuchnię z zapleczem;
 • pralnię;
 • szatnię dla dzieci i personelu;
 • gabinet specjalistów;
 • ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia dostosowane do wieku dzieci.
 • 6.

 

1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o postawę programową

     programy  wychowania  przedszkolnego  oraz programy własne dopuszczone do użytku przez
    dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli,  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 2.  Dopuszczone  do  użytku  programy  wychowania  przedszkolnego  stanowią  zestaw   programów

     wychowania przedszkolnego.

3. Nauczyciele mogą stosować w pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej  wybrane  elementy  

    programów  własnych  placówki, opracowanych  dla  potrzeb  realizacji  zadań  wynikających z misji

    i wizji przedszkola.

4.  Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5.  Na   wniosek  rodziców  (prawnych opiekunów)  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
     w  przedszkolu  mogą być  prowadzone  zajęcia dodatkowe.

6.  Dyrektor przedszkola informuje rodziców o zajęciach dodatkowych:

 • na pierwszym zebraniu ogólnym z rodzicami w miesiącu wrześniu;
 • podaje informacje na tablicy ogłoszeń dla rodziców;
 • podaje informacje na stronie internetowej przedszkola.

7. W przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe w ramach dostępnych środków finansowych, którymi objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.

8.  Dyrektor przedszkola, aby zorganizować prowadzenie zajęć tzw. dodatkowych może:

 • powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie
  z ich kompetencjami;
 • zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć;
 • podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i opieki nad nimi).

9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości
 rozwojowych dzieci i wynosić:

 • z dziećmi w wieku 3-4 lat – 15 do 20 minut;
 • z dziećmi w wieku 5-6 lat – 30 minut.

10. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik  zajęć  przedszkola, w którym  dokumentuje

      się  przebieg   pracy  dydaktyczno – wychowawczej  i opiekuńczej  z  dziećmi  w  danym roku

      szkolnym.

11. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się:

 • w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci;
 • daty i miejsce ich urodzenia;
 • nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka;
 • numery telefonów rodziców oraz adresy poczty elektronicznej, jeżeli je posiadają;
 • tematy przeprowadzonych zajęć, godziny przyprowadzania i odbierania dziecka
  z przedszkola, obecność dziecka na zajęciach w danym dniu;

      6) przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 • Przedszkole prowadzi dzienniki innych zajęć, np. specjalistycznych i dodatkowych, które nie są wpisane do dziennika zajęć przedszkola. Do dziennika zajęć specjalistycznych i dodatkowych wpisuje się:
 • nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym;
 • indywidualny program pracy z dzieckiem lub program pracy grupy;
 • tematy przeprowadzonych zajęć;
 • ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy;
 • obecność dzieci na zajęciach;
 • adresy poczty elektronicznej rodziców jeżeli je posiadają i numery ich telefonów;
 • przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

13. Przedszkole   gromadzi   w   indywidualnej   teczce   dla   każdego   dziecka   objętego pomocą
      psychologiczno – pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających  prowadzonych

      przez pedagoga, psychologa, logopedę.

14. W przedszkolu organizuje się w ramach planu zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie
 rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających  do przedszkola. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może zostać zmienione.

 

 • 7.

 

  Przedszkole jest placówką wielooddziałową. 

   

 • 8.

1.  Szczegółową   organizację   wychowania,  nauczania  i  opieki   w   danym  roku szkolnym  określa

    arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do końca maja. Arkusz
    organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną, związki zawodowe zatwierdza
    organ prowadzący przedszkole.

2.  W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 • czas pracy poszczególnych oddziałów;
 • liczbę pracowników;
 • liczbę dzieci;
 • ogólną liczbę godzin  pracy  finansowanych  ze   środków   przydzielonych  przez  organ   

    prowadzący.

3.   Do arkusza organizacji pracy wnosi się aneksy na okoliczność:

 • zmian kadrowych;
 • zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie liczby godzin;
 • zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie liczby godzin ponadwymiarowych.

4.  Aneks wnosi dyrektor placówki, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, związki zawodowe
 do zatwierdzenia przez organ prowadzący.

 

 

 • 9.

1.  Organizacje pracy przedszkola określa ramowy  rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji  podstawy  programowej  oraz  zajęć  dodatkowych, określa  dyrektor  na  wniosek rady     pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych  opiekunów).

2.  Na  podstawie   ramowego  rozkładu   dnia   nauczyciele   opracowują  szczegółowy  rozkład   dnia

     w  poszczególnych oddziałach z uwzględnieniem potrzeb  i zainteresowań dzieci.

3.  Realizacja treści zawartych w podstawie programowej odbywa się przez cały dzień pobytu dziecka                   
     w przedszkolu.

4. Przedszkole w uzgodnieniu z  rodzicami może organizować dla wychowanków różnorodne formy
krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się
do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola regulują odrębne regulaminy i procedury. Wprowadzone i zatwierdzone przez dyrektora i radę pedagogiczną.

 

 

 • 10.

 

1.  Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2. Przedszkole pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości    organizacyjnych. Godziny te  mogą  ulec zmianie przy zachowaniu zasady, że przedszkole ma    wspomagać rodziców   w opiece i wychowaniu dziecka. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można  bezzasadnie wydłużać  jego pobytu poza domem rodzinnym. Godziny pracy przedszkola ustalone są w arkuszu organizacyjnym na każdy rok szkolny, dzienny czas pracy

    przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców,
na podstawie informacji, uzyskanych z „Wniosków o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola                                                                          w Koninie” oraz z „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”. 

3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący i podawane
do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

4. Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują bezpośrednio dyrektorzy przedszkoli dyżurnych  - do dnia 31 maja danego roku (dotyczy to również dzieci uczęszczających
do przedszkola, które  w danym terminie pełni dyżur wakacyjny).

5. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym jest
podpisanie przez rodziców /opiekunów prawnych deklaracji w sprawie korzystania z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu, do dnia 20 czerwca danego roku; dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach
w miarę posiadania wolnych miejsc, w takim przypadku podpisanie deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu  w okresie wakacyjnym, winno być sporządzone najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu; deklaracja  może zostać zawarta na cały okres dyżuru przedszkola, bądź na dowolna liczbę dni.

6.  Wysokość   opłat   za   korzystanie   w   wychowania  przedszkolnego  w  czasie   przekraczającym

     wymiar zajęć określonych w ust. 3 wynosi 1 zł za każdą pełną godzinę zajęć.

7.  Miesięczna   wysokość  opłat   za   korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  ustalona  jest jako

     iloczyn: stawki  godzinowej, o  które j mowa w ust. 6, liczby  godzin  pobytu  dziecka w przedszkolu     

     ponad  czas  określony  w   ust.  5  wskazanej   przez  rodziców   oraz  liczby  dni  pobytu   dziecka

     w przedszkolu.

 • Obniża się opłatę, o której mowa w ust.7 o 50%:
 • za drugie dziecko z jednej rodziny uczęszczające do przedszkola,
 • dzieciom 3, 4 i 5 – letnim objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  w Koninie.
 • Całkowicie zwalnia się z opłaty, o której mowa w ust.6:
 • trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola,
 • dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • dzieci objęte formami rodzinnej pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia
  09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),
 • dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego lub instytucjonalnego.
 • Godziny pobytu dziecka w przedszkolu, ilość posiłków, obowiązki rodzica i oświadczenia określa deklaracja w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego, którą rodzic składa w przedszkolu w wyznaczonym przez dyrektora terminie;
 • Wysokość dziennej stawki za wyżywienie dzieci w przedszkolu ustala dyrektor
  w porozumieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem obowiązujących norm żywieniowych, zgodnych z odrębnymi przepisami:
 • o wysokości dziennej stawki żywieniowej rodzice są informowani zarządzeniem dyrektora przedszkola, które jest upublicznione na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.
 • Dzieci w przedszkolu mogę korzystać z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek),

w zależności od ilości godzin pobytu w placówce;

 • koszt posiłków wynosi:
 • śniadanie – ok. 30% dziennej stawki żywieniowej,
 • obiad - ok. 50% dziennej stawki żywieniowej,
 • podwieczorek - ok. 20% stawki żywieniowej.
 • Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu pokrywają rodzice w terminie do 10-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, z wyjątkiem grudnia i czerwca – jeśli jest ostatnim miesiącem pracy przedszkola w roku szkolnym, gdzie opłatę należy uiścić do 25-go danego miesiąca.
 • Za zwłokę we wnoszeniu opłat przedszkole nalicza ustawowe odsetki zgodnie z art.481 Kc.;
 • Ostateczne rozliczenie  opłat  o  których mowa  w  6 i ust.8 pkt 6 będzie dokonywane

   w terminie  do 25-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni z uwzględnieniem:

 • odpisu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień,
 • odpisu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w stosunku do zadeklarowanej liczby

    godzin  pobytu  dziecka,  przekraczających  czas  przeznaczony na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę.

 • Zmiana zadeklarowanych godzin pobytu  dziecka  w   przedszkolu,  liczby posiłków oraz statusu  

    dziecka jest możliwa od pierwszego dnia  następnego  miesiąca  i  wymaga złożenia w  przedszkolu
nowej  deklaracji.

 • Rodzic występuje na piśmie do dyrektora o zwrot kosztów za wyżywienie (za dni nieobecności dziecka) w razie rezygnacji z miejsca w przedszkolu.
 • Dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice.

 

ROZDZIAŁ 5

NAUCZYCIELE  I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 • 11.

1.  W przedszkolu zatrudnieni są: dyrektor,  nauczyciele, którzy obowiązani są:

 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi

  funkcjami  przedszkola: dydaktyczną,  wychowawczą  i opiekuńczą, w tym zadania związane

  z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez
  przedszkole;

 • wspierać każde dziecko w jego rozwoju;
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbać o kształtowanie   u   dzieci   postaw    moralnych   i   obywatelskich   zgodnie  z  ideą

               demokracji, pokoju i przyjaźni  miedzy ludźmi różnych narodów.

2.  Nauczyciele   podlegają    odpowiedzialności  dyscyplinarnej  za   uchybienia    godności    zawodu

     nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w ust.1.

 3. Nauczyciel  przedszkola   prowadzi  pracę   dydaktyczno – wychowawczą   i   opiekuńczą   zgodnie

     z obowiązującą  podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada

     za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 

4.  Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 • obserwacji rozwoju dziecka: sprawności ruchowej, manualnej, językowej, sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej;
 • zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 • stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
 • rozwijaniu wrażliwości moralnej;
 • kształtowaniu umiejętności   obserwacji,   ułatwianiu    rozumienia   zjawisk    zachodzących

  w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

 • rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • zapewnieniu warunków do harmonijnego  rozwoju  fizycznego, bezpiecznego postępowania

  i zachowań prozdrowotnych.

5.  Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programem wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;
 • stosowanie aktywnych, twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 • odpowiedzialność za  zdrowie   i   życie   oraz  bezpieczeństwo  dzieci  podczas   pobytu

     w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.;

 • współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę

     pomieszczeń;

 • zapobieganie i eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w  szczególności  z  programu  wychowania   przedszkolnego realizowanego

 w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania
i  rozwoju;

 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

  zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 • inicjowanie i  organizowanie   imprez    o   charakterze   dydaktycznym,   wychowawczym

     i opiekuńczym;

 • realizowanie zaleceń oraz wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

6.  Nauczyciel    otacza     indywidualną    opieką    każdego    ze    swoich   wychowanków i utrzymuje

     kontakt z jego rodzicami w celu:    

 • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
 • ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
 • włączenia ich w działalność przedszkola.

7.  Nauczyciel    ma   prawo    korzystać    w    swojej    pracy    z   pomocy merytorycznej

     i  metodycznej    ze    strony   dyrektora, rady pedagogicznej,    wyspecjalizowanych    placówek

     i  instytucji   naukowo – oświatowych.

8.  Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela zawartym jest w zakresie  

     obowiązków nauczyciela.

9. Zakres zadań i obowiązków nauczycieli i innych pracowników związanych z bezpieczeństwem dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole określają  następujące dokumenty, stanowiące załącznik do zarządzeń dyrektora:

 • zakres zadań i obowiązków nauczycieli;
 • regulamin placu zabaw przedszkola;
 • procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w Przedszkolu Nr 15;
 • instrukcja podstawowa bezpieczeństwa pracy w przedszkolu;
 • regulamin spacerów i wycieczek.

10. Nauczyciel, podczas   lub  w   związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony

     przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia         
     2.06.1997r – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami).

11. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom ustala się następujące zasady postępowania
na poszczególnych stanowiskach pracy w przedszkolu :

 • dyrektor zobowiązany jest : zapewnić warunki bezpieczeństwa wychowanków i higieny pracy pracowników poprzez planowanie czynności do pełnej realizacji ustalonych zasad bhp (zapoznawać pracowników z zarządzeniami, instrukcjami i wytycznymi prawa
  w sprawach bhp w przedszkolu); ustalać przepisy wewnętrzne niezbędne do utrzymania wymaganego stanu bhp w placówce; nadzorować działalność wszystkich pracowników
  w zakresie stosowania zasad bhp ; po przerwie w działalności przedszkola trwającej co najmniej 2 tygodnie dokonać  kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych
  i higienicznych warunków korzystania z obiektu przedszkola (z ustaleń kontroli sporządzić  protokół,  który należy przekazać organowi prowadzącemu;
 • nauczyciel zobowiązany jest: zapewnić prawidłowe bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków poprzez każdorazowe sprawdzenie przed wykorzystaniem sprzętu, zabawek i urządzeń terenowych, poprzez prowadzenie systematycznej pracy w kierunku zaznajamiania, opanowania  i przestrzegania przez dzieci przepisów ruchu drogowego, zasad bhp podczas zabaw  i zajęć;
 • nauczyciel przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w   szczególności   sprowadzając   fachową   pomoc medyczną, 

a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. O każdym wypadku nauczyciel zawiadamia niezwłocznie dyrektora przedszkola, który powiadamia (lub upoważniona przez niego osoba) rodziców wychowanka. Dalsze postępowanie w razie wypadku osób pozostających pod opieką przedszkola określają odrębne przepisy;

 • starszy intendent zobowiązany jest do prowadzenia spraw związanych z wyżywieniem dzieci zgodnie z przepisami odrębnymi i obowiązującym w przedszkolu systemem HACCP;
 • kucharz zobowiązany jest do prowadzenia spraw związanych z wyżywieniem dzieci zgodnie z przepisami odrębnymi i obowiązującym w przedszkolu systemem HACCP i GMP;
 • woźna zobowiązana jest do współdziałania z nauczycielem podczas zajęć dydaktycznych, uczestniczenia w wyjściach, spacerach i wycieczkach oraz do udzielania pomocy dzieciom kiedy jej potrzebują ( np. podczas czynności samoobsługowych);
 • konserwator zobowiązany jest do dokonywania bieżących napraw urządzeń, sprzętów, zabawek przedszkolnych;
 • dozorca zobowiązany jest do systematycznego wykonywania prac związanych
  z zachowaniem porządku i czystości na terenie przedszkola.

12. Do zakresu  zadań    pracowników   administracyjno – obsługowych    placówki, ustalonych   przez

     dyrektora przedszkola  w szczegółowych zakresach obowiązków tych pracowników należy między

     innymi :

 • zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej;
 • utrzymanie obiektu przedszkola i jego otoczenia w ładzie i czystości;
 • prawidłowe żywienie dzieci zgodnie z ich zapotrzebowaniem fizjologicznym;
 • wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci;
 • współdziałanie z nauczycielem podczas przygotowania i zakończenia zajęć dydaktycznych;
 • uczestniczenie w wyjściach i spacerach z dziećmi;
 • dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;
 • używanie czystej odzieży i obuwia roboczego, podczas wykonywania codziennych obowiązków;
 • zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń niesprawności, które mogą stworzyć zagrożenie zdrowia i życia: dzieci, pracowników innych osób lub przynieść dalsze szkody
  w mieniu przedszkola;
 • używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z potrzeb przedszkola.

13. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie  opieki i wychowania

     dzieci.

14. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

15. Zakresy obowiązków znajdują się w teczkach akt osobowych pracowników.

16. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 • 12.

 

 W   przypadku   nieobecności  dyrektora   w   przedszkolu  zastępuje  go  inny  nauczyciel  placówki

 wyznaczony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

 • 13.

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne  oddziały opiece:

 • jednego nauczyciela w przypadku 5 – godzinnego czasu pracy oddziału;
 • dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 - godzinnego czasu pracy;
 • dwóch lub trzech nauczycieli w oddziałach o specyficznym charakterze integracyjnym lub w oddziale, w którym wypracowuje godziny dyrektor.

2.  Liczbę  nauczycieli, nauczycieli specjalistów  w poszczególnych  oddziałach  w  każdym  roku  

     szkolnym zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora.

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej
     skuteczności,  nauczyciele    prowadzą   swój   oddział   przez   wszystkie    lata    pobytu   dziecka

     w przedszkolu. 

 

 • 14.


1. W przedszkolu  za zgodą  organu prowadzącego zatrudnia się dodatkowo: pedagoga  specjalnego, psychologa, nauczycieli specjalistów prowadzących terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną i rewalidację zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2. Do  zadań  tych  nauczycieli   w   szczególności   należy:  wspomaganie   indywidualnego   rozwoju

dzieci, udzielanie  pomocy  nauczycielom w zakresie doboru   treści  programowych i metod pracy

z  dziećmi  oraz   prowadzenia  i   organizowania  różnego rodzaju form pomocy psychologicznej
i pedagogicznej dla rodziców.

3.  Do zadań psychologa w szczególności należy:

         1) Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci

          2) Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do  rozpoznanych potrzeb;
          3) Obserwacja dzieci w grupach (zarówno podczas zajęć, czynności samoobsługowych, jak
               i  zabawy swobodnej);
          4) Prowadzenie z dziećmi indywidualnych zajęć stymulujących rozwój;
          5) Indywidualna pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach (rozstanie rodziców, śmierć, choroba);
          6) Wspieranie mocnych stron dziecka;
          7) Konstruowanie opinii psychologicznych lub psychologiczno – pedagogicznych;
          8) Konsultacje z nauczycielami, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów   wychowawczych;
          9) Obserwacja psychologiczno-pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole - diagnoza przedszkolna;

        10) Profilaktyka powstawania trudności rozwojowych;
        11) Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, pomoc w podjęciu decyzji w kierowaniu dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
        12) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

        13) Przekazywanie wyników obserwacji i diagnozy rodzicom;
        14) Konsultacje z rodzicami:

             a) Indywidualne spotkania z rodzicami umożliwiające dokładną diagnozę i przygotowanie           planu działań terapeutycznych,

             b) Konsultacje jednorazowe lub cykliczne dla rodziców/prawnych opiekunów,
             c) Warsztaty i mini wykłady z zakresu kompetencji wychowawczych, normy w rozwoju dzieci, doradztwo w sprawach dojrzałości szkolnej, wspierania dziecka w osiągnięciu gotowości szkolnej.

4. Do zadań logopedy należy:

 • przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
 • diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej i indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;
 • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –
  kompensacyjne;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
 • podejmowanie działań profilaktycznych    zapobiegających   powstawaniu    zaburzeń komunikacji    językowej, w   tym   współpraca   z   najbliższym   środowiskiem   dziecka;
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych przedszkola.

5. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

           a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności, o której mowa
w ustawie z dnia 19 lipca 2019  o zachowaniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

          b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.

          c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,

          d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

     2) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.71b ust. 7 pkt 2 ustawy w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno -  pedagogicznej,

          3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w:

                a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

                b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

               c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych
 i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,

               d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci.

         4) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom,

         5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami zgodnie z przepisami prawa,

         6)przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego      nauczycieli przedszkola.

 

 • 15.

 

1.  Nauczyciele w przedszkolu mają obowiązek:

 • właściwie zaplanować zajęcia dziecka zgodnie z nową podstawą programowa, troska
  o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowanie tych obserwacji, poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, opracowanie działań wspomagających;
 • przeprowadzić diagnozę gotowości   dziecka   do    podjęcia   nauki w  szkole  w  roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;
 • opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców;
 • gromadzenie informacji, które mogą pomóc:
  • rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,
  • nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania
   i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,
  • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębienia diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, pomoc już na

     etapie przedszkola w korygowaniu i eliminowaniu zaburzeń mowy, włączenie rodziców tych    

     dzieci w proces korygowania rozwoju mowy;

 • prowadzenie edukacji zdrowotnej   wśród   dzieci, rodziców  i  nauczycieli,  kształtowanie świadomości  zdrowotnej   dzieci oraz   nawyków  dbania  o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu;

8)  w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców  o   zadaniach   wychowawczych  i  kształcących realizowanych w  przedszkolu:  zapoznanie  z  podstawą   programową   wychowania przedszkolnego   i    włączenie  ich    do  kształtowania  u   dziecka  zalecanych   tam   wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach  i  kłopotach  ich  dzieci , a także włączanie  ich  
  do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci  i  łagodzenia   trudności, na jakie natrafiają, zachęcają  rodziców    do   współdecydowania   w  sprawach przedszkola,  wspólne
  organizowanie i udział  w imprezach, uroczystościach, wycieczkach i innych               wydarzeniach, w których biorą udział dzieci.            

2.  Rodzice   i   nauczyciele   zobowiązani   są  do   współdziałania   ze   sobą   w   celu  skutecznego

     oddziaływania  wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

3.  W przedszkolu   mogą   być   stosowane   następujące   formy  współdziałania i wymiany informacji

     z rodzicami:

 • spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu na zaproszenie   dyrektora,  nauczyciela lub  z inicjatywy

         rodziców (dyżury pedagogiczne);

2)  organizowanie zebrań ogólnych z rodzicami – 1 raz w roku – miesiąc wrzesień;

         3)   organizowanie zebrań grupowych;

 • prowadzenie zajęć otwartych;
 • organizowanie warsztatów, prelekcji;
 • organizowanie grupowych i przedszkolnych spotkań, imprez, uroczystości, festyny;
 • wspieranie rodziców poprzez zamieszczanie artykułów na stronie internetowej przedszkola;
 • zamieszczanie ogłoszeń na tablicy informacyjnej dla rodziców.

4. Szczegółowe zasady kontaktów z rodzicami w zakresie diagnozy gotowości szkolnej dzieci reguluje

    "Procedura kontaktów" wprowadzona zarządzeniem dyrektora.

5. Rodzice mają prawo do znajomości zadań wynikających z programu wychowania  w przedszkolu
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania  i rozwoju w szczególności do:

 • zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno –wychowawczej;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;
 • uzyskania informacji o stanie gotowości   szkolnej  swojego dziecka, aby  mogli je
  w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
  i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoją radę rodziców.

6.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie niniejszego Statutu;
 • respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców w ramach ich kompetencji;
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • przyprowadzania do przedszkola dzieci w dobrej kondycji fizycznej (zdrowe);
 • zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;
 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;
 • włączać się w życie przedszkola i społeczności lokalnej;
 • nawiązywać wzajemny kontakt w celu wymiany doświadczeń na temat wychowania dziecka;
 • inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ 6

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

 • 16.

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców dyrektor przedszkola może
    przyjąć dziecko, które  ukończyło 2,5 roku, jeżeli   przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

3. Szczególnie uzasadnionym przypadkiem może być:

 • sytuacja rodzinna dziecka (rodzina patologiczna, gdzie wskazaniem będzie przebywanie dziecka   poza    rodziną, jak  największą   liczbę   godzin, śmierć matki,                 porzucenie dziecka  przez matkę);
 • sytuacja prawna dziecka (rodzina zastępcza);
 • sytuacja materialna (np. samotna matka jest zmuszona podjąć pracę);
 • intensywny rozwój dziecka, dojrzałość emocjonalna i społeczna na poziomie wyższym niż przewidują normy rozwojowe dla danego wieku.

4. Do przedszkola może uczęszczać dziecko, przyjęte na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku    szkolnego, którą wydał dyrektor  szkoły  do  końca   roku szkolnego  w  tym roku kalendarzowym,
w którym kończy 9 lat.

5. Dziecko 6 – letnie  obowiązane  jest  odbyć  roczne przygotowanie  przedszkolne w przedszkolu,
    które rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko
    kończy  6 lat.

6. Dziecko 6 - letnie wypełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczając
     systematycznie na zajęcia wychowawczo dydaktyczne:

 • jeżeli absencja dziecka na zajęciach wynosi ponad 50 % bez usprawiedliwienia rodziców, dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora właściwej szkoły;
 • jeśli nieobecność dziecka 6 – letniego w przedszkolu trwa powyżej dwóch tygodni, rodzic ma obowiązek pisemnego usprawiedliwienia tej nieobecności.

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
      są obowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 • informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora   szkoły   podstawowej,
  w obwodzie którym dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.

8. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego rozumie się
     nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej  50%.

10. Dziecko   w    przedszkolu   ma   wszystkie   prawa   wynikające   z   Konwencji   Praw   Dziecka,

     a w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowania jego godności osobistej;
 • poszanowania własności;
 • opieki i ochrony;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • akceptacji jego osoby.

11. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest:

 • współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii;
 • szanowanie odrębności każdego kolegi;
 • przestrzegania zasad    form    współżycia   ustalonych   w   zbiorowości     przedszkolnej zawartych w Kodeksie Przedszkolaka oraz w Kontraktach grupowych  dla poszczególnych   oddziałów;
 • szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;
 • uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;
 • przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
 • kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych;
 • przestrzeganie zasad podporządkowania się kolegom pełniącym dyżur;
 • zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie wycieczek i spacerów;
 • pomaganie słabszym kolegom;
 • szanowanie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

12. Nabór do przedszkola, dla których organem prowadzącym jest m. Konin odbywa się za pomocą

      systemu elektronicznego:

 • zasady naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Konin określa każdego roku Zarządzenie Prezydenta M. Konina w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin;
 • dzieci nie będące mieszkańcami miasta Konina, mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin w miarę wolnych miejsc;
 • w przypadku większej liczby kandydatów do przedszkola spełniających warunek zamieszkania na terenie miasta Konina, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata piecza zastępczą;
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę następujące kryteria, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata musi pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych, rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola, rodzeństwo dzieci absolwentów przedszkola, rodzice pracujący zawodowo;
 • spełnienie przez kandydatów kryteriów , o których mowa w ust. 15 i 21, podlega weryfikacji przez dyrektora przedszkola;
 • do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego dołącza się następujące dokumenty (składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu) :
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • oświadczenie rodzica (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
  zeznań) potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
 • harmonogram prac elektronicznego naboru dzieci jest załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta w sprawie elektronicznego naboru.

13. Dopuszcza się przyjmowanie dzieci w trakcie roku szkolnego, pod warunkiem   posiadania przez

     przedszkole  wolnych  miejsc.

 • do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie miasta Konina;
 • dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy przyjmowane będą do przedszkola w ramach posiadanych wolnych miejsc.

14. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą  rodziców może podjąć decyzję  o skreśleniu

     dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola  w następujących przypadkach (wyłączając
dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym) :   

 • zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych po uprzednim wezwaniu do zapłaty;
 • nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola;
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
 • nie zgłoszenie dziecka nowoprzyjętego do przedszkola w pierwszych 14 dniach miesiąca września.

15. Do przedszkola przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne po przedstawieniu przez
      rodziców    orzeczenia   o    potrzebie    kształcenia   specjalnego    wydanego    przez    poradnię

      psychologiczno - pedagogiczną.

 • przedszkole zapewnia kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi poprzez:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
  oraz możliwości psychofizyczne dzieci w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi.
 • dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół, który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych
  i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem, zwany dalej „zespołem”;
 • zespół opracowuje Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, który określa:
 • zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem,
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem
  niepełnosprawnym – działania o charakterze rewalidacyjnym,
 • formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
 • działania wspierające rodziców dziecka oraz w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka.

4) zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania   dziecka oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno ­­– pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną;

5) program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:

 • do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna od początku roku

     szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego,

 • 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu,
 • 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program –
  w przypadku, gdy dziecko kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu.

6)  pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału, do której uczęszcza dziecko, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem, wyznaczony przez dyrektora przedszkola;

7)  spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb;

8)  w spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

 • na wniosek dyrektora przedszkola – przedstawiciel poradni psychologiczno ­­– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 • na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

9) zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno­ –pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi zgodnie oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno ­­‑ pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną;

10) rodzice dziecka mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu
i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny;

11) dyrektor przedszkola, zawiadamia rodziców dziecka o terminie każdego spotkania
  zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.

16. Ustala się tryb rozstrzygnięcia skargi, w której stroną jest dziecko (dotyczy nieprzestrzegania praw dziecka):

 • rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają skargę w ciągu 3 dni roboczych od zajścia
  do dyrektora, który ją niezwłocznie rozpatruje;
 • jeżeli skarga wniesiona jest ustnie, dyrektor sporządza notatkę w obecności składającego
  skargę, który ją podpisuje;
 • dyrektor rejestruje sprawę;
 • o rozstrzygnięciu skargi dyrektor powiadamia zainteresowane osoby na piśmie;
 • w przypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi jest niesatysfakcjonujące rodzic/prawny opiekun może złożyć skargę do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem.

 

 • 17.

1.  W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z organem prowadzącym dyrektor przedszkola
      może zorganizować indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne  dla dzieci,
      których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na okres
      określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
      przedszkolnego.

 • indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dyrektor przedszkola organizuje w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli przedszkola, którym dyrektor przedszkola powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie i miejscu i czasie określonym przez dyrektora przedszkola;
 • zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w    miejscu   pobytu    dziecka,  w   szczególności   w   domu   rodzinnym, w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
 • zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
 • tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnych, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, realizowanych bezpośrednio z wychowankiem wynosi od 4 do 6 godzin;
 • w indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści nauczania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne w wynikające z planów dydaktyczno-wychowawczych;
 • dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka i warunków organizacyjnych nauczania;
 • w celu pełnego osobowego rozwoju dzieci objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz ich integracją ze środowiskiem rówieśników, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu przedszkola np. w uroczystościach.

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 18.

 

1.Zadania przedszkola mogą być realizowane również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

   na odległość.

 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizuje się
  w grupie oddziałowej i  grupie międzyoddziałowej.
 • Zajęcia, o których mowa w ust. 1, realizuje się w razie wystąpienia:

      a) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

      b) temperatury zagrażającej zdrowiu dzieci na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi,

      c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

      d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w pkt. 1-3, w przypadkach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

  3) W okresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość monitorowanie postępów dzieci odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji
o postępach ich rodzicom (opiekunom prawnym) drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną regularnie i terminowo z zachowaniem poufności.

   4) W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:

- informatyczne narzędzia wskazane przez Ministra Edukacji i Nauki, zapewniające:

       a) ochronę przed nieuprawnionym dostępem,

       b) integralność danych,

       c) przeciwdziałanie uszkodzeniom,

       d) rozliczalność działań dokonywanych na przetwarzanych danych,

 - komunikatory: Facebook/Messenger, e-mail lub środki komunikacji elektronicznej            zapewniające wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem, aplikacje zgodnie z preferencjami nauczycieli, np. Microsoft Teams, ZOOM,

- podejmowane przez dziecko lub rodziców dziecka aktywności określone przez nauczycieli potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań,

            - inne niż wskazane w pkt. 1-3, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia
            i wychowania.

    5) Godzina zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 15 minut i nie dłużej niż 30 minut.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć przez nie krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 60 minut.

     6) W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje regularnie i terminowo, z zachowaniem poufności.

     7) W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go
na poziomie niewystarczającym.

      8) Dyrektor organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość w miejscu zamieszkania, na wniosek rodziców. Zajęcia te organizuje się
w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

       9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.

        10) W przypadku odstąpienia od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele mogą w okresie zawieszenia zajęć w przedszkolu informować rodziców oraz dzieci o dostępnych materiałach i możliwych sposobach utrwalania wiedzy i rozwijania zainteresowań przez dziecko w miejscu zamieszkania.

        11) O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 • 19.

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej dzieci,
    nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2.  Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane w drodze  uchwały  rady pedagogicznej.

3.  Dla zapewnienia zapoznania się z treścią statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 • zapoznanie ze statutem rodziców i pracowników na pierwszym zebraniu organizacyjnym;
 • udostępnienie statutu rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom przez dyrektora przedszkola w siedzibie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.

4.  Regulaminy   działalności   uchwalone   przez   organy   działające   w przedszkolu  nie  mogą być

     sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

5.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy:

 • podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki;
 • plan finansowy zatwierdza Rada Miasta Konina;
 • dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie gospodarowania środkami finansowymi.
 • W przedszkolu funkcjonuje obsługa administracyjno – obsługowa, która podległa dyrektorowi przedszkola.

8.  Każda  nowelizacja statutu skutkuje utworzeniem tekstu jednolitego.

9.  Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

10.Statut Przedszkola Nr 15 uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.11.2017 traci
   moc prawną z dniem uchwalenia nowego statutu.

Statut uchwalony Uchwałą nr 11/2022/2023 w dniu 1 września 2022 r. przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 15 „Mali Przyrodnicy" w Koninie.

Nasze Grupy

Przejdź do grupy Muchomorki

Muchomorki

Przejdź do grupy Biedronki

Biedronki

Przejdź do grupy Motylki

Motylki

Przejdź do grupy Żabki

Żabki

Przejdź do grupy Pszczołki

Pszczółki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook