PRZEDSZKOLE NR 15 „MALI PRZYRODNICY”

 

 W KONINIE

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

 

1.    Ustawa z dn. 29 grudnia 2015 r. o zmianie systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r.  poz. 35)

2.    Rozporządzenie MEN z dn. 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych i warunków pobytu dzieci
i młodzieży w tych placówkach raz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015, poz. 1872)

3.    Uchwała nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

4.    Zarządzenie nr 38/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 marca 2017 roku
w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

 

Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa niniejszy regulamin.

 

                                                      

§ 1

 

1.      Rekrutacja do przedszkola odbywa się za pomocą systemu elektronicznego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

 

2.     O przyjęcie do przedszkola mogą ubiegać się:

 

a.      dzieci w wieku 3 – 6 lat

b.      dzieci, które ukończyły 2,5 roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu (otrzymują w Przedszkolu „Deklarację

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018”, którą po wypełnieniu należy złożyć w Przedszkolu).

 

§ 2

 

       1.     Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełniony wniosek
o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej

 naborp-kandydat.vulcan.net.pl/konin lub w przedszkolu.

 

   § 3

 

1.     Wniosek wypełniony elektronicznie wraz z załącznikami należy wydrukować  i złożyć w Przedszkolu
„pierwszego wyboru” w okresie od 7 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.

2.        We wniosku można zaznaczyć dowolną liczbę Przedszkoli, nie więcej jednak niż trzy.

                                                         

                                 § 4

 

1.     W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc
w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

     a.   wielodzietność rodziny kandydata;

  b.       niepełnosprawność kandydata;

                                  c.       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

                              d.       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

                     e.       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

                            f.       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

          g.       objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

2.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący  w Uchwale Nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2017 r.

 

§ 5

 

1.     Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola odrębnym zarządzeniem.

 

2.  Komisja dokona weryfikacji spełniania przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod uwagę oraz sporządzi protokół i przedstawi wyniki rekrutacji.

 

 

§ 6

 

1.     Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 ogłoszone będą
w Przedszkolu dniu 21 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 przez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola.

 

2.     Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice w terminie od 21 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Przedszkola”.

 

3.  Rodzice składają deklarację w sprawie korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego, która jest umową między rodzicami a placówką i jednocześnie ostatecznym potwierdzeniem uczęszczania dziecka do naszej placówki.

 

§ 7

 

Po terminie, o którym mowa w § 6 dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci przez Dyrektora Przedszkola w miarę wolnych miejsc.

§ 8

 

Wnioski o przyjęcie do Przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie nie będą rozpatrywane.

 

 

§ 9

 

Dzieci zamieszkałe poza Gminą Konin będą przyjmowane według kryteriów określonych
przez Radę Gminy, po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców Gminy Konin.

 

 

§ 10

 

1.     Zapisy dzieci do przedszkola dyżurującego w okresie wakacji przyjmują bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurujących, w terminie do 31 maja danego roku.

 

2.      Zapisy dotyczą także dzieci uczęszczających do Przedszkola, które w danym terminie pełni dyżur wakacyjny.

 

2.     Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do Przedszkola dyżurującego w okresie wakacji jest złożenie przez rodziców Deklaracji w sprawie korzystania
z wychowania przedszkolnego”
 
w Przedszkolu w terminie do 20 czerwca danego roku.

 

4. Dopuszcza się możliwość dokonywania zapisów dzieci do Przedszkola pełniącego dyżur w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.

 

 

§ 11

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.03.2017 r.

 

 

 

 


 

 

 


 

Konin, dnia   ………………... 2017 r.

………………..…………………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna

prawnego)

………………………………………                        numer deklaracji …../…../VII /2017

(seria i nr dowodu osobistego)

………………………………………          

(miejsce zamieszkania)

Tel. ……………………………………

Przedszkole nr ………………………..

D E K L A R A C J A

w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącu lipcu 2017

Deklaruję, że moje dziecko:

………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

ur. ………………………………… w ………………………………

PESEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


będzie korzystało z usług Przedszkola Nr 15 „Mali Przyrodnicy”  w Koninie, ul. 11-go Listopada 32

od dnia  ……..… lipca 2017 r. do dnia ……….. lipca 2017 r.

w godzinach  od ………….  do ………..  tj. ………… godzin dziennie.

Deklaruję także, że moje dziecko będzie korzystało z wyżywienia
w liczbie …….. posiłków dziennie, tj.     śniadanie
               obiad            podwieczorek

(wstawić X przy wybranych posiłkach).

 

Dziecko:       (wstawić X przy wybranej odpowiedzi)

a)      ma rodzeństwo w Przedszkolu nr 15                               TAK            NIE        W GRUPIE

posiada orzeczenie o niepełnosprawności                    TAK             NIE

(nie dotyczy orzeczeń wydanych przez

 Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)

b)      znajduje się w pieczy rodziny zastępczej                     TAK            NIE

c)      przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej     TAK              NIE

 

 

… ……………………………………………

                                                               (czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych)

 

Przyjmuję do wiadomości, że:

1.       W godz. od 8.00  do 13.00 realizowana jest bezpłatna podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

2.       Odpłatność za korzystanie z usług Przedszkola składa się z dwóch części : 

1) pierwsza część to odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej.

2) druga część to odpłatność za wyżywienie (koszt surowca tzw. „wsad do kotła”  w wysokości stawki dziennej pomnożonej przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu korzystania z posiłków).

3.       W dniu podpisywania deklaracji odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wynosi 1 zł za każdą pełną godzinę zajęć, którą określa Uchwała Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 roku wraz z Uchwałą 452 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin. Miesięczna wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) w niniejszej deklaracji oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

4.       W dniu podpisywania deklaracji wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 6,00 zł  (słownie: sześć złotych, tj. [śniadanie: 1,80 zł (30%), obiad 3,00 zł (50%), podwieczorek 1,20 zł (20%)].

5.       Zmiany podstawy prawnej dotyczące wysokości opłat nie skutkują zmianą niniejszej deklaracji
i podlegają jedynie wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

6.       Ostateczne rozliczenie opłaty będzie dokonywane w terminie do 31 sierpnia za miesiąc lipiec  
z uwzględnieniem:

1) odpisu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień

2) odpisu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w stosunku do zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka, przekraczających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

7.       Za zwłokę we wnoszeniu opłat po terminie przedszkole nalicza odsetki ustawowe zgodnie

z art. 481 kodeksu cywilnego.

 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do:

1.       Odbierania dziecka z przedszkola zgodnie z podanymi w deklaracji godzinami. 

2.       Uiszczenia opłaty w kasie Przedszkola Nr 15 „Mali Przyrodnicy” w  Koninie, ul. 11-go Listopada 32
w dniach  4 i 5 lipca 2017 r.  za miesiąc lipiec z góry lub w tym samym terminie na konto Przedszkola nr 15 „Mali Przyrodnicy” w Koninie Getin Noble Bank -
92 1560 0013 2015 2811 7117 0001.

 

                                                                                 ………………….…………………………………………

                                                                                               (czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych)